Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων – ΣΔΟΠΣ

Από 07-04-2020 άρχισε να λειτουργεί το νέο Σύστημα Διαδικτυακής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων της ΔΕΥΑΚ.

Συνιστάται στους καταναλωτές να προχωρήσουν σε εγγραφή στο σύστημα ώστε να έχουν άμεση πληροφόρηση σχετικά με τις παροχές ύδρευσης των ακινήτων τους. 

Κάθε πιστοποιημένος χρήστης του συστήματος θα μπορεί να προβάλλει την καρτέλα του με την συνολική εικόνα: πληρωμές, ρυθμισμένες οφειλές, δόσεις, διακανονισμοί, κ.ά. Επίσης, θα μπορεί να εκτυπώσει τα στοιχεία της οφειλής του, όπως επίσης να πληρώσει τις βεβαιωμένες του οφειλές, είτε είναι εμπρόθεσμες είτε ληξιπρόθεσμες με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις, με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα ή μέσω Web Banking, ATM, Ταμείο Τραπέζης, με την χρήση του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής.

Για την πιστοποίηση των χρηστών θα πρέπει:

 1. να υποβληθεί η αρχική αίτηση στο σύστημα και
 2. να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, με το κείμενο που αναγράφεται παρακάτω, μέσω του https://dilosi.services.gov.gr/.  Εναλλακτικά, η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να είναι χειρόγραφη με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και να υποβληθεί είτε στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο mybill@deyakav.gr

Για να εκδώσετε την υπεύθυνη δήλωση μέσω της παραπάνω εφαρμογής:

 1. Θα μπείτε στο https://dilosi.services.gov.gr/ και θα επιλέξετε το Ξεκινήστε εδώ >
 2. Στην επόμενη σελίδα επιλέγετε το Δημιουργία νέου εγγράφου και Συνέχεια
 3. Στην επόμενη σελίδα Δήλωση με ελεύθερο κείμενο και Επιλογή
 4. Θα σας ζητηθεί ταυτοποίηση. Επιλέγοντας το Σύνδεση θα σας ζητηθούν οι κωδικοί του Taxis
 5. Αφού συνδεθείτε, θα επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται είναι σωστά επιλέγοντας το Επιβεβαίωση.
 6. Στην επόμενη σελίδα θα συμπληρώσετε τα υπόλοιπα στοιχεία σας και τον αριθμό του κινητού σας (στο οποίο θα σας έρθει μετά ένας κωδικός για να συνεχίσετε). Το e-mail δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί.
 7. Επιλέγοντας Συνέχεια περνάτε στην επόμενη σελίδα όπου στο πλαίσιο Κείμενο συμπληρώνετε το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης και επιλέγετε και πάλι Συνέχεια.
 8. Στην επόμενη σελίδα, στο πλαίσιο Προς γράφετε ΔΕΥΑ Καβάλας και πάλι Συνέχεια
 9. Περνάτε στην προεπισκόπηση της δήλωσης όπου ελέγχετε αν έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα στοιχεία και επιλέγετε Έκδοση.
 10. Θα έρθει στο κινητό σας ένα μήνυμα με έναν κωδικό επιβεβαίωσης τον οποίο θα συμπληρώσετε στην επόμενη σελίδα και μετά θα επιλέξετε Συνέχεια.
 11. Στην επόμενη και τελευταία σελίδα εμφανίζονται τα στοιχεία έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης. Επιλέγετε Αποθήκευση και το κείμενο της δήλωσης αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας με το όνομα declaration.pdf
 12. Το αρχείο αυτό το στέλνετε συνημμένο με e-mail στη διεύθυνση mybill@deyakav.gr

Στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να αναγράφεται το εξής:

Επιθυμώ την εγγραφή μου στο Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης
Συναλλασσόμενων (Σ.Δ.Ο.Π.Σ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και ζητώ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ., όπως προβούν στις απαραίτητες για το σκοπό αυτό διαδικασίες. Η πληροφόρηση για
την οποία ενδιαφέρομαι αφορά την παροχή που έχει τον εξής κωδικό 1.xx-x-xxxxx-xxx

Ο κωδικός παροχής είναι αυτός που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού.

Διευκρινίζεται ότι η πιστοποίηση στο σύστημα μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από τον χρήστη – ενοικιαστή.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός της ΔΕΥΑΚ εκδίδεται σε άλλο όνομα θα πρέπει πρώτα να γίνει επικαιροποίηση του μητρώου καταναλωτών.

Πιστοποίηση εκπροσώπου
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής – χρήστης του ακινήτου επιθυμεί να αναθέσει την παρακολούθηση των οικονομικών του στοιχείων σε τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να υποβάλει μέσω του https://dilosi.services.gov.gr/ σχετική εξουσιοδότηση. Η διαδικασία έκδοσης της εξουσιοδότησης είναι αυτή που περιγράφεται παραπάνω για την υπεύθυνη δήλωση, με τη διαφορά ότι στο 3ο βήμα αντί για “Δήλωση με ελεύθερο κείμενο” θα πρέπει να επιλεγεί το Εξουσιοδότηση με ελεύθερο κείμενο.

Στο κείμενο της εξουσιοδότησης θα πρέπει να αναγράφεται το εξής:

Εξουσιοδοτώ τον ………………  ……………..  του ……………….  με ΑΔΤ ………………. να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να παρακολουθεί τα οικονομικά στοιχεία της παροχής μου με κωδικό 1.xx-x-xxxxxx-xxx , μέσω του ΣΔΟΠΣ της ΔΕΥΑ Καβάλας.
Δηλώνω επίσης ότι κατανοώ πως με τον τρόπο αυτό ο εξουσιοδοτούμενος θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά μου στοιχεία και ότι με την παρούσα εξουσιοδότηση του δίνω τη σχετική άδεια.