Ένταξη έργου ελέγχου διαρροών στο ΕΣΠΑ

Με την 2857/05-04-2018 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, εγκρίθηκε η συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της πράξης: “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας.

Το έργο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με προϋπολογισμό 1.499.030,21 € χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με συνολικό κόστος πράξης  1.858.797,46 €.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:

  •  Αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και ανάπτυξη δικτύου τηλεμετρίας ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισμός και η αυτοματοποίησή τους με την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις δεξαμενές έτσι ώστε να καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση.
  • Εγκατάσταση νέων πινάκων αυτοματισμού, οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών στις δεξαμενές και αντλιοστάσια για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων, την παρακολούθηση και μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης μετρητών/αναλυτών ενέργειας και εξειδικευμένων λογισμικών διαχείρισης ενέργειας στο σύνολο των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
  • Εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης σε επιλεγμένα σημεία των δικτύων ύδρευσης των Δ.Ε. Δήμου Καβάλας όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (στις δεξαμενές – αντλιοστάσια) θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση καθώς και θα ρυθμίζεται η πίεση κατάντι του σταθμού με βάση την επιθυμητή πίεση σε σχέση με την επικρατούσα πίεση εντός του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού.
  • Εγκατάσταση ενός Συστήματος Επικοινωνιών για τη Διαχείριση του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης με σκοπό την πιλοτική διασύνδεση 600 υδρομετρητών που διαθέτουν έξοδο παλμών ώστε να παρακολουθείται το υδατικό ισοζύγιο λαμβάνοντας υπόψη σε πραγματικό χρόνο και την κατανάλωση στις οικίες.
  • Εγκατάσταση ενός πλήρους Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου προβλέπεται να συναφθεί τον Ιανουάριο 2019 και η περαίωσή του προβλέπεται μέχρι 31-12-2020.