Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης

Καβάλα: 26/06/2019
Αριθμ. Πρωτ. 2299

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 64.07.00).
  3. Την υπ’ αριθμ. 124/20-06-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης της μελέτης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και εκτέλεσης της προμήθειας με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 96/25-06-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων και φακέλων αποστολής λογαριασμών & γραφικής ύλης σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η