Ανακοίνωση για Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΔΕΥΑ Καβάλας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

100

ΔΕΥΑ Καβάλας

Καβάλα

ΠΕ  Μηχανολόγος Μηχανικός

8 μήνες

1

101

ΔΕΥΑ Καβάλας

Καβάλα

ΠΕ  Οικονομολόγος

8 μήνες

1

102

ΔΕΥΑ Καβάλας

Καβάλα

ΠΕ  Βιολόγος

8 μήνες

1

103

ΔΕΥΑ Καβάλας

Καβάλα

ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός

8 μήνες

1

104

ΔΕΥΑ Καβάλας

Καβάλα

ΤΕ  Διοικητικού –Λογιστικού (Λογιστικός) ή Λογιστικής

8 μήνες

1

105

ΔΕΥΑ Καβάλας

Καβάλα

ΤΕ  Διοικητικού-Λογιστικού

8 μήνες

1

106

ΔΕΥΑ Καβάλας

Καβάλα

ΔΕ  Τεχνίτης Υδραυλικός

8 μήνες

2

107

ΔΕΥΑ Καβάλας

Καβάλα

ΔΕ  Ηλεκτροτεχνίτης

8 μήνες

1

108

ΔΕΥΑ Καβάλας

Καβάλα

ΔΕ  Μηχανοτεχνίτης

8 μήνες

1

109

ΔΕΥΑ Καβάλας

Καβάλα

ΥΕ  Εργάτων-τριών Ύδρευσης

8 μήνες

2

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ