Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσία αναλύσεων

Καβάλα 14 Οκτωβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.  3863

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία
Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων” 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων» με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 36.696,00 ευρώ (45.503,04 με ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, οδός Αγ. Τρύφωνα 14 στις 29 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Αντίγραφα διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης http://www.deyakav.gr

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Χρόνης Απόστολος

 

Τεύχη Δημοπράτησης    Οικονομική Προσφορά    Υπεύθυνη Δήλωση