Πρόσκληση – Ανακοίνωση για το έργο “Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ΔΕΥΑΚ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΚ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19,942.00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 15.01.09.0014)
  3. Την 114/18 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για έγκριση εκτέλεσης του έργου με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκριση συμβατικών τευχών
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 225/27-07-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ΔΕΥΑΚ” σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Πέμπτη 02/08/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

 

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ ε λ έ τ η     έντυπο Οικονομικής Προσφοράς