Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση οχημάτων

Καβάλα, 14/12/2018
Αριθμ. Πρωτ. 4979

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ εκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
για το έτος 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.000,00 €

 Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 62.05.01).
  3. Την με αριθμό 204/13-12-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης εκτέλεσης της παροχής με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ.-309/14-12-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έτος 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Πέμπτη 20/12/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Τεχνική Έκθεση