Συστήματα ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:

  1. Την αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων των Αντλιοστασίων και Δεξαμενών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, την ανάπτυξη δικτύου τηλεμετρίας ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος-Τηλεχειρισμός και η αυτοματοποίησή τους και την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών Δεξαμενών της ΔΕΥΑΚ όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των Τοπικών Σταθμών θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση.
  2. Την εγκατάσταση νέων πινάκων αυτοματισμού, οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων, την παρακολούθηση και μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης μετρητών/αναλυτών ενέργειας και εξειδικευμένων λογισμικών διαχείρισης ενέργειας στο σύνολο των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων του Δήμου.
  3. Την εγκατάσταση νέων οργάνων μέτρησης και ρύθμισης της υδραυλικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης (μεταφορά νερού από το Εξωτερικό δίκτυο και διανομή νερού στο εσωτερικό δίκτυο) και της μέτρησης του ισοζυγίου νερού σε όλα τα στάδια μεταφοράς του (παραγόμενου – διακινούμενου – καταναλισκόμενου) κυρίως μέσω της εγκατάστασης οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης δεξαμενών και πίεσης αγωγών.
  4. Την εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου και ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) στις εισόδους των δευτερευουσών Ζωνών Ύδρευσης του Δ.Δ. Καβάλας, Παλιού και Φιλίππων όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση καθώς και θα ρυθμίζεται η πίεση κατάντη του σταθμού με βάση την επιθυμητή πίεση σε σχέση με την επικρατούσα πίεση εντός του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού.
  5. Την εγκατάσταση ενός συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης  καθώς και την πιλοτική διασύνδεση 600 υφιστάμενων υδρομετρητών που διαθέτουν έξοδο παλμών για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου λαμβάνοντας υπόψη σε πραγματικό χρόνο και την κατανάλωση στις οικίες.
  6. Την εγκατάσταση ενός πλήρους Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

Η χρηματοδότηση ανέρχεται, ως προς το επιλέξιμο τμήμα, σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τριάντα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (1.499.030,21 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% (359.767.25 €) ο οποίος δεν είναι επιλέξιμος και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΚ. Συνολικά η σύμβαση ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (1.858.797,46 €).

Φωτογραφίες