Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών

Προκήρυξη

διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»,

προϋπολογισμού 1.499.030,21 € πλέον Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτων φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας
  Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καβάλας
  Στοιχεία επικονωνίας:
  Οδός   :  Αγίου Τρύφωνα 14, 65201, Καβάλα
  Τηλ.:    : +30 2510620350/52
  Telefax: +30 2510620355
  E-mail  : ty@deyakav.gr
  Ιστοσελίδα: http://www.deyakav.gr
  Κωδικός NUTS: EL515
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr
 3. Κωδικός CPV: 32441200 και 32441100.
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια αφορά στην αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, στην ανάπτυξη δικτύου τηλεμετρίας ώστε να εφαρμοσθεί ο έλεγχος διαρροών, ο Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισμός και η αυτοματοποίησή τους, και στην εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση. Σε αυτή την κατηγορία εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται συνολικά (66) εγκαταστάσεις Τοπικών Σταθμών Ελέγχου η οποία κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΕ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου) που είναι συνολικά 14 σταθμοί, ΤΣΕΡΠ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης) που είναι 21 σταθμοί, ΤΣΕΠ (Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης) που είναι 31 σταθμοί (εκ των οποίων οι 21 είναι σε σταθερές θέσεις και οι υπόλοιποι 10 θα εγκατασταθούν διάσπαρτα στην πόλη της Καβάλας στη φάση υλοποίησης της προμήθειας).
 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες προμήθεια που αφορά στην εγκατάσταση του συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού (συμπεριλαμβανομένης της 2μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας) και περίοδο εγγυημένης λειτουργίας, μετά την Οριστική Παραλαβής της προμήθειας – εγκατάστασης, ελάχιστου χρόνου δύο (2) ετών και μέγιστου, σύμφωνα με την προσφορά του Οικονομικού Φορέα.
 7. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός (29.981,00) €, που αντιστοιχεί στρογγυλοποιημένα στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.
  Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 1. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.
 2. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 14-10-2019, τοπική ώρα λήξης 22:00 στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
  Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 18-10-2019 και τοπική ώρα 9:30 π.μ.
 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, (κωδ.1012900) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδ. Αρ.: 15.02.01 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2018ΣΕ27510087) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και ως εκ τούτου η θετική γνώμη της Δ.Α. αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της Πράξης και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. Η χρηματοδότηση ανέρχεται, ως προς το επιλέξιμο τμήμα, σε 1.499.030,21 €, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.24% (359.767.25 €) ο οποίος δεν είναι επιλέξιμος και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της Διακήρυξης και το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ.
 4. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
  Διεύθυνση:  Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233
  Τηλέφωνο:  +30 2132141216
  Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
  Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 30-08-2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εσωτερικό αριθμό αναφοράς προκήρυξης στην ΕΕ/S: 2019/S 169-414203.
 2. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και από τον Διευθυντή της, κ. Λογκάρη Άγγελο, τηλ. 2510620352, e-mail: alogaris@deyakav.gr

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Κουφατζής Χαράλαμπος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    Ε.Σ.Υ.    ΤΕΥΔ    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ    ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ