Ενημερωτικό Τεύχος 2017

Στοιχεία δραστηριότητας ΔΕΥΑ Καβάλας για το έτος 2016

Με την 107/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ (ΑΔΑ: Ψ580ΟΕΕΥ-ΑΧΔ) εγκρίθηκε ο Ισολογισμός 2016. Τα κυριότερα στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσης 2016 είναι:

Κατασκευή Έργων

Κατά το 2016 η ΔΕΥΑΚ εκτέλεσε τα εξής χρηματοδοτούμενα από το Π.Δ.Ε.  έργα με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ:

  1. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Περιοχή Μέσης Κεντρικής Ζώνης πόλης Καβάλας και
  2. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Περιοχή Υψηλής Ζώνης πόλης Καβάλας

Η συνολική αξία χρηματοδότησης των έργων αυτών ήταν  1.118.411,84

Η ΔΕΥΑΚ έλαβε επίσης χρηματοδότηση για τα έργα προηγουμένων ετών «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Κρυονερίου» και «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Φιλίππων-Φάση Γ’» συνολικού ύψους 43.628,62 €.

Έσοδα Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Το 2016 βεβαιώθηκαν  4.840.174,00 m3  νερού και η αξία τους ανά κατηγορία σε  €  είναι η παρακάτω:

Έσοδα Προϋπολογισμός Απολογισμός
ΥΔΡΕΥΣΗ 6.159.500,00 5.433.228,51
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 710.700,00 582.539,12
ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Ε.ΦΙΛΙΠΠΩΝ 1.058.600,00 853.819,24
ΑΠΟΧ/ΣΗ Δ.Ε.ΦΙΛΙΠΠΩΝ 386.000,00 188.921,02
ΠΩΛΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 45.000,00 3.123,96
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΩΛ.ΑΝΑΛ.ΥΛ.) 1.100,00 416,71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 8.360.900,00 7.062.048,56

 

 

Το 2016 υπήρξε μείωση στο σύνολο της κατανάλωσης κατά 421.954 m3 και απόκλιση στα βεβαιωθέντα έσοδα μειωμένη κατά το ποσό των 60.301,78 € ποσοστού 0,85%.

Επιδοτήσεις

Η επιχείρηση εξασφάλισε απαιτήσεις από την επιδότηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας σε πρόγραμμα ΑΜΕΑ, ποσού 3.664,69 € και σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών, ποσού 4.995,00 €. Επίσης επιδοτήθηκε με το ποσό των 4.995,00 € για πρόγραμμα άσκησης φοιτητών Δ΄ Τριμήνου 2015, ενώ έλαβε και την τελευταία επιδότηση προγράμματος πλησίον σύνταξης 55-64, ποσού 4.560,00 €.
Για κάλυψη των αναγκών της δημιούργησε νέες θέσεις και απασχόλησε συνολικά 46 εργαζόμενους με εποχική απασχόληση και 25 φοιτητές για πρακτική άσκηση, συνολικά δηλαδή 71 θέσεις εργασίας.

Έξοδα

Τα οργανικά έξοδα για το 2016 ήταν:

  Προϋπολογισμός Απολογισμός Διαφορές
Αγορές εμπορευμάτων 55.100,00 23.470,00 31.630,00
Αναλώσιμα Υλικά 505.300,00 163.317,71 341.982,29
Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 80.000,00 3.505,36 76.494,64
Αμοιβές προσωπικού 3.433.730,00 3.223.919,58 209.810,42
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 570.230,00 219.327,39 350.902,61
Παροχές τρίτων 1.988.300,89 1.727.905,70 260.395,19
Φόροι – τέλη 19.016,29 18.069,27 947,02
Διάφορα έξοδα 224.600,00 108.258,15 116.341,85
Τόκοι & συναφή έξοδα 357.700,00 320.603,79 37.096,21
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 18.005,46 102.655,58 -84.650,12
Έξοδα προηγ. χρήσεων 164.774,21 151.373,69 13.400,52
Σύνολο    7.416.756,85 6.062.406,22 1.354.350,63

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα τα οργανικά έξοδα στο σύνολό τους μειώθηκαν έναντι των προϋπολογισθέντων σε ποσοστό 18,26% περίπου. Η μείωση οφείλεται κυρίως στο ότι:

α) οι αγορές κυρίως εμπορευμάτων αλλά και αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών έγιναν στις πλέον συμφέρουσες οικονομικά τιμές με την κάθε κατά περίπτωση κατάλληλη επιλογή είτε μέσω της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων αλλά και σε μεγαλύτερη έκταση και κυρίως στα υλικά άμεσης ανάγκης όπως υλικά Ύδρευσης , Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογικά, Οικοδομικά, Καύσιμα-λιπαντικά μέσω της διαδικασίας των πρόχειρων διαγωνισμών επιτυγχάνοντας και τις πλέον οικονομικά χαμηλότερες τιμές αλλά και την δημιουργία επάρκειας υλικών σε Αποθήκες για άμεση κάλυψη όλων των αναγκών

β) επιτεύχθηκε η πλέον ορθολογιστική διαχείριση του κόστους των λειτουργικών δαπανών ακόμη και με την αποφυγή κόστους μέρους των δαπανών – συντηρήσεων και κάλυψη τους από την ιδιόχρηση δυναμικών της επιχείρησης

γ) η ΔΕΥΑΚ με την εμπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμών ρεύματος έχει μειώσει το κόστος κατανάλωσης συνολικά κατά 11,64% σε σχέση με αυτό του προηγούμενου έτους, ωφελούμενη με αυτό τον τρόπο όλων των δικαιούμενων εκπτώσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ,

δ) η ορθή αντιμετώπιση και διαχείριση των έκτακτων και προηγουμένων χρήσεων εξόδων ακόμη και με την απόδοση των βεβαιωμένων εις βάρος της οφειλών προς το ΙΚΑ από τις τελεσίδικες πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις των ΑΜΕΑ απαλλάσσοντας έτσι την ΔΕΥΑΚ από μεγάλου μεγέθους χρέη από τόκους και προσαυξήσεις, και τέλος

ε) η ελαχιστοποίηση των διαφόρων γενικών εξόδων και κυρίως εξόδων λειτουργίας διοίκησης με την οποία επιτυγχάνεται η αύξηση προς όφελος της επιχείρησης του ολικού (κέρδους) αποτελέσματός της.

Στις παροχές τρίτων περιλαμβάνονται τα έξοδα για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, των βιολογικών Καβάλας, Παληού και Δάτου, των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης, η συντήρηση των μεταφορικών μέσων, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.τ.λ. Υπήρξε μείωση έναντι των προϋπολογισθέντων σε ποσοστό 13,10% περίπου.

Στην κατηγορία φόροι – τέλη περιλαμβάνονται τα έξοδα για τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, το χαρτόσημο μισθωμάτων, το ποσό Φ.Π.Α. που συμψηφίζεται φορολογικά  και το ποσό ΦΠΑ που δεν συμψηφίζεται, το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων και το ειδικό τέλος του Ν. 2093/92  των λογαριασμών της ΔΕΗ. Συνολικά υπήρξε μείωση έναντι των προϋπολογισθέντων σε ποσοστό  5,00% περίπου.

Στα διάφορα έξοδα περιλαμβάνονται τα έξοδα κίνησης των μεταφορικών μέσων, τα έξοδα ταξιδίου, οι συνδρομές και εισφορές σε εφημερίδες, περιοδικά και επαγγελματικές οργανώσεις, τα έντυπα και η γραφική ύλη, τα αναλώσιμα, τα έξοδα δημοσιεύσεων και διάφορα άλλα μικροέξοδα. Υπήρξε μείωση έναντι των προϋπολογισθέντων σε ποσοστό 48,20% περίπου. Στα ανωτέρω κονδύλια η μείωση αυτή αποδεικνύει ότι έχει γίνει πλήρης ορθολογιστική διαχείριση με την αποφυγή άσκοπων δαπανών. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες εξάλλου διοίκησης και διάθεσης που μέρος τους κατέχουν τα ανωτέρω κονδύλια, κατά το τρέχον έτος μειώθηκαν σε ποσοστό 10,58% σε σχέση με τις αντίστοιχες της προηγούμενης χρήσης, επηρεάζοντας σημαντικά την διαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2016.