Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 134.343,65 ευρώ (166.586,13 με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 06/02/2017 και ώρα 10.00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 02/03/2017 και ώρα 10.00 πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 πμ.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ., καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας με Φ.Π.Α.

Αναλυτική Διακήρυξη, Περιγραφή, Προδιαγραφές κλπ