Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Δειγματοληψίες και αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, θαλασσινού νερού, λυμάτων και ιλύος»

Καβάλα, 01/06/2023
Αριθ. Πρωτ.  2178

 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών«Δειγματοληψίες και αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, θαλασσινού νερού , λυμάτων και ιλύος», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 54.950,00 ευρώ (68.138,00 ευρώ με Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αύξων αριθμό συστήματος 195499 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 02/06/2023 και ώρα 10:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17/06/2023 και ώρα 10:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 20/06/2023 και ώρα 10:00 .

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης: www.deyakav.gr.

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Χρόνης Απόστολος

ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ε.Ε.Σ.