Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης – επισκευής έξι (6) αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης No1 και Νο2 Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών»

Καβάλα, 29/12/2022
Αριθ. Πρωτ.  4453

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΙ (6) ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ NO1 ΚΑΙ ΝΟ2 Ε.Ε.Λ. ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης – επισκευής έξι (6) αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης No1 και Νο2 Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 12.000,00 ευρώ (14.880,00 ευρώ με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αύξοντα αριθμό συστήματος 180727 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 29/12/2022 και ώρα 10:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 22/01/2023 και ώρα 22:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 26/01/2023 και ώρα 10:00.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης: www.deyakav.gr. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

Χρόνης Απόστολος

ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΕΣ