Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων οχημάτων»

Καβάλα, 05-07-2024
Αριθ. πρωτ.: 2313

Προκήρυξη

διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την
«Παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων οχημάτων».


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την «Παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων οχημάτων», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 321.000,00 ευρώ (398.040,00 ευρώ με Φ.Π.Α.). Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με αύξοντα αριθμό συστήματος 354815, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4155/2013 και στο άρθρο 11 της Τ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28-07-2024 και ώρα 22:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 01-08-2024 και ώρα 10:00.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης: www.deyakav.gr.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Απόστολος Χρόνης

ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ε.Ε.Σ.