Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την πράξη «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων στον Δήμο Καβάλας»

Καβάλα, 30-05-2023
Αριθμός πρωτ. 2111

Προκήρυξη

διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την Πράξη:

«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων στον Δήμο Καβάλας»,

προϋπολογισμού 5.942.235,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτων φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Οδός:  Αγίου Τρύφωνα 14, 65201, Καβάλα

Τηλ.: +30 2510620350/52

Telefax: +30 2510620355

E-mail: ty@deyakav.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyakav.gr

Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr

3. Κωδικός CPV: 32441100-7, 32441200-8, 09331200-0 και 09332000-5.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παρούσα σύμβαση προμήθειας, για το δίκτυο ύδρευσης, προβλέπει την προμήθεια και αντικατάσταση: i) υφιστάμενων υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων με νέα, υψηλής απόδοσης, ii) υφιστάμενων φυγοκεντρικών αντλητικών συγκροτημάτων ξηρού τύπου με νέα, υψηλής απόδοσης, iii) συστήματος τηλεμετρίας και τηλεελέγχου με νέους πίνακες αυτοματισμού και ισχύος, προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές, οθόνες τοπικών ενδείξεων κι επικοινωνιακό εξοπλισμό στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.), iv) οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης, στάθμης κι ενεργειακών παραμέτρων στο σύνολο των θέσεων, v) ρυθμιστών στροφών, vi) διακοπτών ροής, vii) διατάξεων ανίχνευσης παρουσίας και viii) ΦΒ διατάξεων παραγωγής ενέργειας όπου απαιτείται.

Για το δίκτυο αποχέτευσης, προβλέπεται η προμήθεια και αντικατάσταση: i) υποβρύχιων αντλιών λυμάτων σε δεκατέσσερις (14) θέσεις αντλιοστασίων λυμάτων, ii) αναδευτήρων λυμάτων σε δεκατέσσερις (14) θέσεις λυμάτων, iii) συστήματος απόσμησης, iv) εσχαρόκαδου προσυγκράτησης στερεών με σύστημα ανύψωσης, v) συστήματος ανύψωσης αντλιών και vi) εφεδρικού συστήματος αυτοματισμού για αύξηση του βαθμού αξιοπιστίας.

Για το ΦΒ Σύστημα, προβλέπονται: i) ΦΒ πλαίσια, ii) μεταλλικές βάσεις στήριξης ΦΒ πλαισίων, iii) μετατροπείς ισχύος συνεχούς/εναλλασσομένου Ρεύματος, iv) πίνακες ελέγχου και προστασίας και δίκτυο διανομής συνεχούς ρεύματος, v) πίνακες ελέγχου και προστασίας και δίκτυο διανομής εναλλασσόμενου ρεύματος χαμηλής τάσης, vi) σύστημα γείωσης και ισοδυναμικής προστασίας, vii) σύστημα τηλεπιτήρησης και τηλεσυντήρησης του ΦΒ σταθμού, viii) σύστημα περιμετρικού φωτισμού ΦΒ σταθμού, ix) σύστημα συναγερμού και παρακολούθησης και x) μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση όλων των υπό προμήθεια ειδών, καθώς και διαμόρφωση του χώρου.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (15 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος) και περίοδο εγγυημένης λειτουργίας, μετά την Οριστική Παραλαβή της προμήθειας – εγκατάστασης, ελάχιστης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

7. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 844,70 € (εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

8. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

9. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 17-06-2023, τοπική ώρα λήξης 22:00, στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 21-06-2023 και τοπική ώρα 10:00.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

12. Χρηματοδότηση: Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% της καθαρής αξίας του συνολικού φυσικού αντικειμένου της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), ο οποίος θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.

13. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: Λ. Θηβών 196 – 198, κτίριο Κεράνης, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Πόλη: Πειραιάς

Ταχ. κωδικός: 18233

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 12-05-2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύθηκε στις 17-05-2023 και έλαβε αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ/S: 2023/S 095-292248.

15. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και από τον Διευθυντή της, κ. Λογκάρη Άγγελο, τηλ. 2510620352, e-mail: alogaris@deyakav.gr.

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Χρόνης Απόστολος

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Ε.Ε.Σ. Ε.Σ.Υ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ