Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίου Α5 Κ.Α.Α. πόλης Καβάλας

Καβάλα, 11-12-2020
Αριθμός πρωτ. 4301

Προκήρυξη

διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την:

«Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού επειγόντων επεμβάσεων επισκευής του Αντλιοστασίου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Α5 του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού πόλης Καβάλας»,

προϋπολογισμού 838.310,00 € πλέον Φ.Π.Α.

 

 1. Αναθέτων φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καβάλας

Στοιχεία επικονωνίας:

Οδός:  Αγίου Τρύφωνα 14, 65201, Καβάλα

Τηλ.: +30 2510620350/52

Telefax: +30 2510620355

E-mail: ty@deyakav.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyakav.gr

Κωδικός NUTS: EL515

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr
 2. Κωδικός CPV: 42996000 και 38424000.
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια αφορά στην επισκευή του Αντλιοστασίου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Α5 του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού πόλης Καβάλας. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση του υπάρχοντος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Κατόπιν, όσον αφορά στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, θα τοποθετηθούν: έξι (6) νέα αντλητικά συγκροτήματα για τα λύματα καθώς και μία (1) αντλία για την αποστράγγιση του ξηρού θαλάμου, όλες οι απαραίτητες μεταλλικές σωληνώσεις, καθώς και όλες οι βάνες, οι βαλβίδες, τα τεμάχια εξάρμωσης, κ.λπ., οι αντιπληγματικές διατάξεις και 6 δικλείδες σύρτου. Όσον αφορά στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θα αντικατασταθεί όλο το ηλεκτρολογικό υλικό και θα γίνει νέα χωροθέτησή του. Θα διατηρηθούν μόνο οι υφιστάμενοι μετασχηματιστές, που θα εγκατασταθούν σε υπέργεια θέση, με κατάλληλη διαμόρφωση χώρου. Τέλος, το αντλιοστάσιο θα εξοπλιστεί με σύγχρονο σύστημα αυτοματισμού και επικοινωνίας, που θα ενσωματωθεί στο αντίστοιχο υφιστάμενο σύστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 5. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες (συμπεριλαμβανομένου του ενός μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και τεκμηρίωσης του συνολικού συστήματος) και περίοδο εγγυημένης λειτουργίας, μετά την Οριστική Παραλαβή της προμήθειας – εγκατάστασης, ελάχιστου χρόνου ενός (1) έτους και μέγιστου, σύμφωνα με την προσφορά του Οικονομικού Φορέα.
 6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (16.766,20 €) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 1. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.
 2. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 18-01-2021, τοπική ώρα λήξης 22:00 στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016.                                                                                                                                                               

  Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 22-01-2021 και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε βάρος του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 και αριθμό υποέργου 11.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδ. Αρ.: 15.02.20 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικών ετών 2020 – 2021 της ΔΕΥΑΚ.

Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (1.039.504,40 €), συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της Διακήρυξης και το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ.

 1. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Διεύθυνση:  Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233

Τηλέφωνο:  +30 2132141216

Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 07-12-2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις 11-12-2020 με Αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 242-599637.
 2. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και από τον Διευθυντή της, κ. Λογκάρη Άγγελο, τηλ. 2510620352, e-mail: alogaris@deyakav.gr

 

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Χρόνης Απόστολος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    Ε.Σ.Υ.    ΤΕΥΔ    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    ΥΠΟΔΕΙΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ    ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ