Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία, αντλιών λυμάτων για την ανακυκλοφορία ιλύος στην Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας»

Καβάλα, 13/02/2023
Αριθ. Πρωτ. 565

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία, αντλιών λυμάτων για την ανακυκλοφορία ιλύος στην Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 90.000,00 ευρώ (111.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αύξοντα αριθμό συστήματος 184563 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 15/02/2023 και ώρα 10:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13/03/2023 και ώρα 10:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17/03/2023 και ώρα 10:00.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης: www.deyakav.gr.

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Χρόνης Απόστολος

ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΕΣ