Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ολιστικού συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Καβάλας Δήμου Καβάλας»

Καβάλα, 17-05-2023
Αριθμός πρωτ. 1946

 

Προκήρυξη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου, για την:
«Προμήθεια ολιστικού συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Καβάλας Δήμου Καβάλας»,
προϋπολογισμού 7.257.928,00 €, πλέον Φ.Π.Α., (8.999.830,72 € με Φ.Π.Α.)

 

1. Αναθέτων φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Οδός:  Αγίου Τρύφωνα 14, 65201, Καβάλα

Τηλ.: +30 2510620350

Telefax: +30 2510620355

E-mail  : ty@deyakav.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyakav.gr

Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, στη διεύθυνση (URL): https://deyakav.gr/.

3. Κωδικός CPV: 32441200-8, 32441100-7 και 38411000-9.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Σκοπός της Πράξης είναι η δημιουργία μόνιμων επικοινωνιακών υποδομών διαχείρισης και προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων των υδρομέτρων. Δηλαδή, η δημιουργία μόνιμης ασύρματης επικοινωνιακής υποδομής, η οποία θα χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση όλου του μετρητικού εξοπλισμού εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης που θα εγκατασταθεί στην παρούσα προμήθεια και μελλοντικά. Η υποδομή αυτή θα είναι σε ελεύθερη συχνότητα χωρίς χρήση αναμεταδοτών, θα απαιτεί ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας από τον μετρητικό εξοπλισμό, ώστε η μπαταρία που θα φέρει αυτός να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και θα δύναται να χρησιμοποιείται και από άλλες εφαρμογές για την εξυπηρέτηση του Δήμου ή της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας. Με τη μόνιμη ασύρματη διασύνδεση των επικοινωνιακών διατάξεων των υδρομέτρων με τον Κεντρικό υπολογιστή της υπηρεσίας, το σύνολο των καταγεγραμμένων δεδομένων θα ενημερώνει τη βάση δεδομένων της υπηρεσίας και το υφιστάμενο σύστημα τιμολόγησης νερού που διαθέτει η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας. Η λύση θα επιτρέψει στην υπηρεσία να λαμβάνει, να διαχειρίζεται και να τιμολογεί (δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα προμήθεια λογισμικό ή υπηρεσίες τιμολόγησης), με δυνατότητα επέκτασης του συστήματος στο σύνολο των εγκατεστημένων παροχών.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες για την προμήθεια (συμπεριλαμβανομένης της 2μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας) και σε περίοδο εγγυημένης λειτουργίας, μετά την Οριστική Παραλαβή της προμήθειας – εγκατάστασης, ελάχιστου χρόνου δύο (2) ετών και μέγιστου πέντε (5) ετών.

7. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (145.158,56 €) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

8. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

9. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 19-06-2023, τοπική ώρα λήξης 22:00 στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 23-06-2023 και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Προμήθεια ολιστικού συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Καβάλας Δήμου Καβάλας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με βάση την αρ. πρωτ. 3242/24-03-2023 Απόφαση ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5201786. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. Έργου 2023ΣΕ27510060) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.Ε.: 15.02.06 και 54.00.00 για τον Φ.Π.Α., σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, οικονομικού έτους 2023.

Η χρηματοδότηση είναι ως προς το επιλέξιμο τμήμα ύψους επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (7.257.928,00 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% (1.741.902,72 €), ήτοι συνολικά συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτά (8.999.830,72 €). Ο Φ.Π.Α. χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της Διακήρυξης και το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ.

13. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: Λ. Θηβών 196 – 198, κτίριο Κεράνης, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Πόλη: Πειραιάς

Ταχ. κωδικός: 18233

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15-05-2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και από τον Διευθυντή της, κ. Λογκάρη Άγγελο, τηλ. 2510620352, e-mail: alogaris@deyakav.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Χρόνης Απόστολος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε.Σ.Υ. Ε.Ε.Ε.Σ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ