Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καβάλας»

Καβάλα, 06-04-2021
Αριθμός πρωτ. 1164

Προκήρυξη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου, για την:

«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καβάλας», προϋπολογισμού 3.000. 000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτων φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καβάλας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Οδός   :  Αγίου Τρύφωνα 14, 65201, Καβάλα

Τηλ.:    : +30 2510620350/52

Telefax: +30 2510620355

E-mail  : ty@deyakav.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyakav.gr

Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα στη διεύθυνση (URL): https://deyakav.gr/.

3. Κωδικός CPV: 32441200-8 και 32441100-7.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η πράξη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ασύρματου συστήματος αυτόματης τηλεμετρικής καταμέτρησης υδρομετρητών (A.M.R.) με 10.700 υδρομετρητές που πρόκειται να τοποθετηθούν στον Δήμο της Καβάλας. Επίσης, θα εγκατασταθούν τρεις (3) Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ), τρεις (3) Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ) και πέντε (5) Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης & Παροχής (ΤΣΕΠ+Π ), που σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους Σταθμούς θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός, κατά το δυνατό, ολοκληρωμένου δικτύου τηλεμετρίας. Τέλος, θα εγκατασταθούν πέντε (5) Τοπικοί Σταθμοί μέτρησης Υπολειμματικού Χλωρίου (ΤΣΥΧ) σε επιλεγμένες βασικές θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καβάλας και ένας (1) Τηλεμετρικός Σταθμός Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού στην κεντρική δεξαμενή της Καβάλας. Η συγκέντρωση και επεξεργασία της πληροφορίας από το σύνολο των ΤΣ (νέων και υφιστάμενων) θα πραγματοποιείται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., μετά την απαιτούμενη επέκτασή του.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες για την προμήθεια που αφορά στην εγκατάσταση του συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της 2μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας) και σε περίοδο εγγυημένης λειτουργίας, μετά την Οριστική Παραλαβή της προμήθειας – εγκατάστασης, ελάχιστου χρόνου δύο (2) ετών και μέγιστου σύμφωνα με την προσφορά του Οικονομικού Φορέα.

7. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

8. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

9. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 24-05-2021, τοπική ώρα λήξης 22:00 στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 28-05-2021 και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

12. Χρηματοδότηση: Το έργο είναι ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 25% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Τ.Π. & Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Τ.Π. & Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδ. Αρ.: 15.01.03.0032 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικών ετών 2021 και 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Η χρηματοδότηση είναι ως προς το επιλέξιμο τμήμα ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% (720.000,00 €), ήτοι συνολικά συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (3.720.000,00 €). Ο Φ.Π.Α. χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της Διακήρυξης και το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ.

13. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Διεύθυνση:  Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233

Τηλέφωνο:  +30 2132141216

Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 29-03-2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις 02-04-2021 με Αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 065-168968.

15. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και από τον Διευθυντή της, κ. Λογκάρη Άγγελο, τηλ. 2510620352, e-mail: alogaris@deyakav.gr

 

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Χρόνης Απόστολος

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε.Σ.Υ. ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ