Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός της Μελέτης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Καβάλα, 29-12-2021
Αριθμός πρωτ. 4672

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης, για την:
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»,
προϋπολογισμού 183.288,46 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%).

1. Αναθέτων φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καβάλας
Στοιχεία επικονωνίας:
Οδός : Αγίου Τρύφωνα 14, 65201, Καβάλα
Τηλ.: : +30 2510620350/52
Telefax: +30 2510620355
E-mail : info@deyakav.gr, ty@deyakav.gr
Ιστοσελίδα: http://www.deyakav.gr

2. Τύπος Αναθέτοντα Φορέα & Δραστηριότητα που αυτός ασκεί:
Αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 224 του ν. 4412/2016 για έργα και υπηρεσίες ύδρευσης και Αποχέτευσης.

3. Κωδικός CPV: 71320000-7.

4. Είδος σύμβασης: Μελέτη

5. Κωδικός NUTS: EL 515 (Θάσος Καβάλα)

6. Αντικείμενο της Σύμβασης
Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη βρύση του καταναλωτή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. Η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφαλείας Νερού διακρίνεται σε τρεις φάσεις:
Στη Φάση Ι, συλλέγονται οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ύδρευσης, εν συνεχεία αξιολογούνται τα συλλεγμένα στοιχεία ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητά τους και την αναγκαιότητα επικαιροποίησής τους.
Στη Φάση ΙΙ, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της Φάσης Ι, και πραγματοποιείται η εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού σύμφωνα με τον Οδηγό εφαρμογής. Επίσης διενεργούνται οι απαιτούμενες Εργαστηριακές Αναλύσεις.
Στη Φάση ΙΙΙ θα γίνει η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών κατά την εφαρμογή του οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, με την υποστήριξη κατάλληλου διαχειριστικού εργαλείου και εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης του για την αποφυγή και αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων.

7. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

8. Εκτιμώμενη συνολική αξία.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 183.288,46 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

71.940,00 € για μελέτη κατηγορίας 13 (υδραυλικές μελέτες)
23.740,20 € για μελέτη κατηγορίας 20 (γεωλογικές μελέτες)
23.740,20 € για μελέτη κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες)
45.955,00 € για εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων νερού
και 17.913,06 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

9. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

10. Διαδικασία ανάθεσης
Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 264 του ν. 4412/2016 και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

11. Διάρκεια Σύμβασης
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι ένα (21) μήνες μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού χρόνου εκπόνησης των σταδίων της μελέτης, των ελέγχων και εγκρίσεων τους. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες.

12. Πρόσβαση εγγράφων της σύμβασης και τεύχη
Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyakav.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12-01-2022, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 14-01-2022.

13. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα σύνταξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 19-01-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:55 σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

14. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
Ορίζεται η 24-01-2022, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00 π.μ.

15. Απαιτούμενες εγγυήσεις
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (3.665,77 €), που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, με ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύψους 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

16. Χρηματοδότηση
Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» ως υποέργο Νο 2 της πράξης με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Καβάλας» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ (Κωδικός Εναρίθμου στο ΠΔΕ 2019ΕΠ03110075)- και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους των άρθρων 187 παρ. 2 περ. α) και 302 του ν. 4412/2016.
Ο Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

17. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 8 της παρούσης και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 19 παρ. 2, 3 και 4 και του άρθρου 77 παρ. 1 σημεία γ) και δ) του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχίο τάξης Β και άνω,
στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχίο τάξης Α’ και άνω,
στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο τάξης Α’ και άνω.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του ν. 3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν.4412/2016), ως εξής:
Για την κατηγορία 13 απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής με εμπειρία άνω των 8 ετών,
Για την κατηγορία 20 απαιτείται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας.
Για την κατηγορία 27 απαιτείται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας.
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης.

18. Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς
Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

19. Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς και ανάθεσης της σύμβασης
Κάθε προσφέρων οφείλει να συμπληρώσει ηλεκτρονικό φάκελο με τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: (α) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», (β) με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και (γ) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία προσδιορίζεται από την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα

U = U ΤΠ * 70% + U ΟΠ * 30%,

όπου, U ΤΠ και U ΟΠ οι βαθμολογίες τεχνικής και οικονομικής προσφοράς αντίστοιχα.
Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

20. Διαδικασίες προσφυγής
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

21. Άλλες πληροφορίες
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις:
• Η απόφαση με αριθμό πρωτ. 4196/27-08-2020 του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. σχετικά με την “Τροποποίηση της Πράξης «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Καβάλας»”, με κωδικό ΟΠΣ 5037610, με την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 353.281,69 € και με το ποσό της ίδιας συμμετοχής για Φ.Π.Α. να ανέρχεται σε 84.787,61 €, σύμφωνα με τα στοιχεία και τους όρους που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
• Η απόφαση με αριθμό 261/16-11-2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με την οποία έγινε η “Επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Καβάλας»”, με τον προϋπολογισμό της να ανέρχεται σε 183.288,46 €, πλέον Φ.Π.Α.
• Η θετική γνώμη με αριθμό Πρωτ. 7091/22-12-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για τα τεύχη δημοπράτησης.
• Η απόφαση με αριθμό 310/28-12-2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, σχετικά με την “Έγκριση των όρων διακήρυξης, της δημοπράτησης και δέσμευσης πιστώσεων της μελέτης «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Καβάλας», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016”.

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Απόστολος Χρόνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ