Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός της Μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Καβάλα, 29-12-2021
Αριθμός πρωτ. 4671

Προκήρυξη (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης, για την:
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»,
προϋπολογισμού 169.598,55 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

1. Αναθέτων φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καβάλας
Στοιχεία επικονωνίας:
Οδός : Αγίου Τρύφωνα 14, 65201, Καβάλα
Τηλ.: : +30 2510620350/52
Telefax: +30 2510620355
E-mail : ty@deyakav.gr
Ιστοσελίδα: http://www.deyakav.gr
Πληροφορίες: Άγγελος Λογκάρης

2. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4412/2016 για έργα και υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

3. Κωδικός CPV: 71320000-7.

4. Είδος σύμβασης: Μελέτη.

5. Κωδικός NUTS: EL515

6. Αντικείμενο σύμβασης:
Η σύνταξη του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) αποτελεί την κύρια δράση για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του 1ου Σ.Δ.Λ.Α.Π. που αφορά στην αειφόρο χρήση του νερού με στόχο τη μείωση των απολήψεων. Η άμεση περιοχή μελέτης του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης ορίζεται η περιοχή δικαιοδοσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, δηλαδή τα διοικητικά όρια του Δήμου Καβάλας και περιλαμβάνει τις υδρολογικές λεκάνες απορροής και υδρογεωλογικές λεκάνες τροφοδοσίας από τα οποία προσπορίζεται νερό η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας. Η μελέτη θα καταρτιστεί σε τρεις Φάσεις ως εξής:
Στην Α’ Φάση θα γίνεται μια καταγραφή του υφιστάμενου υδροδοτικού συστήματος. Αυτή θα περιλαμβάνει συλλογή, αξιολόγηση, αποδελτίωση δεδομένων από υφιστάμενες μελέτες / Συλλογή-επεξεργασία υφιστάμενων δεδομένων / Καταγραφή πρωτογενών δεδομένων / Συμπλήρωση-Επικαιροποίηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών / Κατάρτιση φυσικού υδατικού ισοζυγίου των υδατικών συστημάτων τροφοδοσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας με νερό / Σενάρια κλιματικής αλλαγής.
Στη Β’ Φάση θα γίνει εκτίμηση της υφιστάμενης και μελλοντικής ζήτησης του νερού ανά χρήση ύδατος και θα γίνει μια στρατηγική θεώρηση του μη – εισοδηματικού νερού. Στη συνέχεια θα εντοπιστούν οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα με κατάρτιση ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης.
Στη Γ’ Φάση θα προσδιοριστούν οι εναλλακτικές λύσεις ανά ενότητα της περιοχής μελέτης που παρουσιάζει έλλειμμα καθώς και τα μέτρα και οι δράσεις διαχείρισης των υδατικών πόρων. Επιπλέον θα προταθούν νέα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων με προεκτίμηση κόστους και δυνατότητας υλοποίησης καθώς και ειδικά έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων. Στη συνέχεια θα γίνει κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας που θα περιλαμβάνει τις προτεραιότητες υλοποίησης έργων, ιεράρχηση και χρονικό προγραμματισμό αυτών. Τέλος θα εξεταστεί η συνάφεια των προβλεπόμενων έργων και μέτρων διαχείρισης και αξιοποίησης υδατικών πόρων σε σχέση με τις προβλέψεις του ΣΔΛΑΠ.

7. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

8. Εκτιμώμενη συνολική αξία

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 169.598,55 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

106.830,90 € για μελέτη κατηγορίας 13 (υδραυλικές μελέτες)
7.913,40 € για μελέτη κατηγορίας 16 (τοπογραφικές μελέτες)
8.992,50 € για μελέτη κατηγορίας 20 (γεωλογικές μελέτες)
7.913,40 € για μελέτη κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες)
7.913,40 € για μελέτη κατηγορίας 09 (ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες)
7.913,40 € για μελέτη κατηγορίας 03 (οικονομικές μελέτες)
και 22.121,55 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

9. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

10. Διαδικασία ανάθεσης.
Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 264 του ν.4412/2016 και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

11. Διάρκεια σύμβασης.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι ένα (21) μήνες μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού χρόνου εκπόνησης των σταδίων της μελέτης, των ελέγχων και εγκρίσεων τους. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες.

12. Πρόσβαση εγγράφων της σύμβασης και τεύχη.
Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.deyakav.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12-01-2022, ο Αναθέτων Φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 14-01-2022.

13. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα σύνταξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 19-01-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:55 σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

14. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
Ορίζεται η 24-01-2022, ημέρα Δευτέρα ώρα 10:30 π.μ.

15. Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (3.391,97 €), που θα απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας, με ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύψους 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

16. Χρηματοδότηση:
Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» ως υποέργο Νο 1 της πράξης με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Καβάλας» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ (Κωδικός Εναρίθμου στο ΠΔΕ 2019ΕΠ03110075)- και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους των άρθρων 187 παρ. 2 περ. α) και 302 του ν. 4412/2016.
Ο Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

17. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 19 παρ. 2, 3 και 4 και του άρθρου 77 παρ. 1 σημεία γ) και δ) του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχίο τάξης Γ ’ και άνω
στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχίο τάξης Α’ και άνω,
στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχίο τάξης Α’ και άνω,
στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο τάξης Α’ και άνω,
στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχίο τάξης Α’ και άνω,
στην κατηγορία μελέτης 03, πτυχίο τάξης Α’ και άνω
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν.4412/2016), ως εξής:
-Για την κατηγορία μελέτης 13 απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 12ετους εμπειρίας.
-Για την κατηγορία μελέτης 16απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας.
-Για την κατηγορία μελέτης 20 απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας.
-Για την κατηγορία μελέτης 27 απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας.
-Για την κατηγορία μελέτης 09 απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας.
-Για την κατηγορία μελέτης 03 απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας.

Σε περίπτωση ένωσης ανά κατηγορία υπηρεσίας, κάθε απαίτηση ανά κατηγορία υπηρεσίας πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης.

18. Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς
Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

19. Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς και ανάθεσης της σύμβασης
Κάθε προσφέρων οφείλει να συμπληρώσει ηλεκτρονικό φάκελο με τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: (α) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», (β) με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και (γ) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία προσδιορίζεται από την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα

U = U ΤΠ * 70% + U ΟΠ * 30%,

όπου, U ΤΠ και U ΟΠ οι βαθμολογίες τεχνικής και οικονομικής προσφοράς αντίστοιχα.
Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

20. Διαδικασίες προσφυγής
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

21. Άλλες πληροφορίες
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις:
• Η απόφαση με αριθμό πρωτ. 4196/27-08-2020 του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. σχετικά με την “Τροποποίηση της Πράξης «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Καβάλας»”, με κωδικό ΟΠΣ 5037610, με την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 353.281,69 € και με το ποσό της ίδιας συμμετοχής για Φ.Π.Α. να ανέρχεται σε 84.787,61 €, σύμφωνα με τα στοιχεία και τους όρους που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
• Η απόφαση με αριθμό 260/16-11-2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας σχετικά με την «Επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης της μελέτης «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Καβάλας», με τον προϋπολογισμό της να ανέρχεται σε 169.598,55 €, πλέον Φ.Π.Α.
• Η θετική γνώμη με αριθμό Πρωτ. 7090/22-12-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για τα τεύχη δημοπράτησης.
• Η απόφαση με αριθμό 309/28-12-2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας σχετικά με την “Έγκριση δημοπράτησης και δέσμευσης πιστώσεων της μελέτης «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Καβάλας», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016”.

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Απόστολος Χρόνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΔ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ