Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου πόλης Καβάλας»

Καβάλα, 10-03-2021
Αριθμός πρωτ. 868

 

Προκήρυξη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου, για την:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»,

προϋπολογισμού 14.180.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτων φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας

Στοιχεία επικονωνίας:

Οδός   :  Αγίου Τρύφωνα 14, 65201, Καβάλα

Τηλ.:    : +30 2510620350/52

Telefax: +30 2510620355

E-mail  : ty@deyakav.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyakav.gr

Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα στη διεύθυνση (URL): https://deyakav.gr/.

3. Κωδικός CPV: 45231300-8.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Με το έργο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου πόλης Καβάλας» θα γίνει η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε 3 περιοχές εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Καβάλας: στην κεντρική, που περιλαμβάνει το Εμπορικό Κέντρο της Καβάλας, τις περιοχές «Άγιος Ιωάννης», «Αγία Βαρβάρα» και «Πεντακόσια», στη δυτική που περιλαμβάνει τις περιοχές «Αγία Παρασκευή», «Άγιος Λουκάς» και «Νεάπολη» και στην ανατολική που περιλαμβάνει την περιοχή «Περιγιάλι». Τέλος, θα συντηρηθούν όλες οι υφιστάμενες δεξαμενές ύδρευσης στην πόλη της Καβάλας.

Στο παρόν έργο προβλέπεται να κατασκευασθούν συνολικά 192.205 μέτρα αγωγών ύδρευσης που θα συνθέτουν το πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο ύδρευσης. Το πρωτεύον δίκτυο, 39.655 μέτρων, θα αποτελείται από αγωγούς διαμέτρου Φ110mm, Φ125mm, Φ160mm, Φ200mm, Φ250mm, Φ315mm και Φ355mm και θα μεταφέρει το πόσιμο νερό δημιουργώντας κλειστούς βρόγχους, που θα εξασφαλίζουν την καλή κυκλοφορία του νερού εντός του δικτύου και τη δυνατότητα συντήρησής του. Το δευτερεύον δίκτυο, 152.550 μέτρων, θα αποτελείται από αγωγούς διαμέτρου Φ63mm και Φ75mm και θα διανέμει το νερό στις ιδιοκτησίες. Οι αγωγοί που έχουν επιλεχθεί θα είναι από πολυαιθυλένιο HDPE 100 με συμπαγές τοίχωμα, η δε ονομαστική πίεση λειτουργίας τους θα είναι PN 10 atm και PN 12,5atm. Σε κατάλληλα σημεία του δικτύου, όπως προβλέπεται από την υδραυλική μελέτη, θα τοποθετούν δικλείδες διακοπής εντός φρεατίων οπλισμένου σκυροδέματος, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συντήρηση του δικτύου ή επιδιόρθωση βλαβών, χωρίς μεγάλες διακοπές υδροδότησης. Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση μειωτών πίεσης, βαλβίδων εισαγωγής – εξαγωγής αέρα, φρεατίων εκκένωσης και πυροσβεστικών κρουνών.

Επίσης θα κατασκευαστούν 8.001 ιδιωτικές συνδέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε 31.800 ενεργά υδρόμετρα.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό 14.175.537,29 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 9 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 4.462,70 €, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

6. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (283.600,00 €) ευρώ, που αντιστοιχεί στρογγυλοποιημένα στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

10. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο έως 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

12. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 12-04-2021, τοπική ώρα λήξης 23:00 στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 16-04-2021 και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

15. Χρηματοδότηση: Το έργο είναι ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται κατά 75 % από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 25 % από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Τ.Π & Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Τ.Π & Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδ. Αρ.: 15.02.0019 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικών ετών 2021, 2022, 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης και το άρθρο 38 της Ε.Σ.Υ.

16. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Διεύθυνση:  Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233

Τηλέφωνο:  +30 2132141216

Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

17. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και από τον Διευθυντή της, κ. Λογκάρη Άγγελο, τηλ. 2510620352, e-mail: alogaris@deyakav.gr

Ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Απόστολος Χρόνης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε.Σ.Υ. ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑ