Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Καβάλα, 29-12-2022
Αριθ. Πρωτ. 4448

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Καβάλας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ
ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»
προϋπολογισμού 150.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

1. Αναθέτων φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καβάλας
Στοιχεία επικοινωνίας:
Οδός : Αγίου Τρύφωνα 14, 65201, Καβάλα
Τηλ.: : +30 2510620350/52
Telefax: +30 2510620355
E-mail :info@deyakav.gr
Ιστοσελίδα: http://www.deyakav.gr
Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.grκαθώς και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέαστη διεύθυνση (URL): https://deyakav.gr.

3. Κωδικός CPV: 45231300-8.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το νέο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων της περιοχής των οδών Αλαμάνας και Βουλγαροκτόνου πόλης Καβάλας αποτελείται από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN8 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], από DN(OD) 500mm έως DN(OD) 1000mm, συνολικού μήκους 250m και διέρχεται σε διανοιγμένες οδούς από την υφιστάμενη οδοποιία. Λόγω του μεγάλου μήκους των αγωγών, κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση έξι (6) προκατασκευασμένων φρεατίων επισκέψεως από σκυρόδεμα εσωτερικής διαμέτρου 1,80m και έξι (6) προκατασκευασμένων φρεατίων επισκέψεως από σκυρόδεμα εσωτερικής διαμέτρου 1,50m, αφού προηγουμένως αποξηλωθούν τα υφιστάμενα. Επίσης, θα τοποθετηθούν είκοσι τρία (23) φρεάτια υδροσυλλογής σε κατάλληλες θέσεις που θα συνδέονται με τον κύριο αγωγό ομβρίων με αγωγούς διαμέτρου DN(OD) 250mm.
Στο τελικό τμήμα του δικτύου στον περιβάλλοντα χώρο του δημοτικού ακινήτου που στεγάζει το Ναυτικό Μουσείο προβλέπεται τεχνικό από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, εσωτερικών διαστάσεων 1,20×1,20m και συνολικού μήκους περίπου 22,00m.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικά με προϋπολογισμό 147.274,53€ (με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης•
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)•
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 2.725,47 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

6. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού.

9. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00 €), που αντιστοιχεί στρογγυλοποιημένα στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στηνπερίπτωσηένωσηςοικονομικώνφορέων,ηεγγύησησυμμετοχήςπεριλαμβάνεικαιτονόροότιηεγγύηση καλύπτειτιςυποχρεώσειςόλωντωνοικονομικών φορέωνπουσυμμετέχουνστην ένωση.

10. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο έως 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

12. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 26-01-2023, τοπική ώρα λήξης 23:55 στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 31-01-2023 και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

15. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδ. Αρ.: 15.01.09.0012 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οικονομικών ετών 2022 και 2023. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης και το άρθρο 18 της Ε.Σ.Υ.

16. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, ΤΚ: 11257 – Αθήνα
Τηλέφωνο: +30213-2124700
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: eaadhsy@eaadhsy.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.eaadhsy.gr

17. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και από τον Διευθυντή της, κ. Λογκάρη Άγγελο, τηλ. 2510.620352, e-mail: alogaris@deyakav.gr

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Απόστολος Χρόνης

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε.Σ.Υ. Ε.Ε.Ε.Σ. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑ