Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Καβάλα, 19-10-2023
Αριθμός πρωτ. 4087

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου, για την:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»,

προϋπολογισμού 125.000,00 €.

 

1. Αναθέτων φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας

Στοιχεία επικονωνίας:

Οδός:  Αγίου Τρύφωνα 14, 65201, Καβάλα

Τηλ.: +30 2510620350

Telefax: +30 2510620355

E-mail: ty@deyakav.gr

Ιστοσελίδα: https://deyakav.gr

Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα στη διεύθυνση (URL): https://deyakav.gr

3. Κωδικός CPV: 45231300-8.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η επέκταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Κρηνίδων που προτείνεται, διέρχεται από την αγροτική οδό, προέκταση της οδού Ερμού, και περιλαμβάνει πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης, αναμονή για δευτερεύον και σύνδεση υφιστάμενου αγωγού δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • Το πρωτεύον δίκτυο που αποτελείται από δύο (2) αγωγούς, από σωλήνες HD-PE/10 PN, χρώματος μπλε και διαμέτρων Φ160 (500μ) και Φ125 (1100μ) συνολικού μήκους 1600 μέτρων.
  • Μία δικλείδα DN65 κλάσης πίεσης PN16 ως αναμονή για τη μελλοντική υδροδότηση ενός βρόγχου δευτερεύοντος δικτύου, διαμέτρου Φ75, που προβλέπεται από τη μελέτη αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Κρηνίδων.
  • Μία σύνδεση, με δικλείδα DN50 κλάσης πίεσης PN16, υφιστάμενου εν λειτουργία αγωγού δευτερεύοντος δικτύου από PVC διαμέτρου Φ63, που βρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Κρηνίδων και δεν προβλέπεται να αντικατασταθεί.
  • Τρείς (3) δικλείδες ελέγχου ονομαστικής διαμέτρου αντίστοιχης του αγωγού που συνδέονται, κλάσης πίεσης PN16, έτσι ώστε να είναι εφικτή η απομόνωση τμημάτων του δικτύου. Η ακριβής θέση τοποθέτησης των δικλείδων φαίνεται στην οριζοντιογραφία του δικτύου ύδρευσης.
  • Δύο (2) εκκενωτές ονομαστικής διαμέτρου DN100 και κλάσης πίεσης PN16 που τοποθετούνται στα χαμηλότερα σημεία των αγωγών του πρωτεύοντος δικτύου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Επισημαίνεται ότι περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά που απαιτούνται για τις συνδέσεις των επιμέρους εξαρτημάτων και σωλήνων για την πλήρη, στεγανή και ορθή λειτουργία του δικτύου.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό 124.438,80 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος – μέλος της Ένωσης·

β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 561,20 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

6. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού.

9. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 ), που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Στην περίπτωση ένωσης Οικονομικών Φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Οικονομικών Φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

10. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο έως 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.

11. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

12. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 04-11-2023, τοπική ώρα λήξης 23:59 στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 07-11-2023 και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

15. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Η ένταξη της Πράξης «Τοπική μονάδα κομποστοποίησης πράσινων στις Κρηνίδες Καβάλας» έγινε με την υπ’ αριθμ. 3553/12-07-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΧΣ7ΛΒ-ΨΟ4) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, [τροποποίηση απόφασης ένταξης με αριθμό πρωτ. 3660/13-06-2023 (ΑΔΑ Ψ8ΥΞ7ΛΒ-Λ3Θ)] με ενάριθμο 2021ΣΕ27510062 και MIS 5037854.

 16. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Διεύθυνση: Λ. Θηβών 196 – 198, κτίριο Κεράνης, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ: 18233 – Πειραιάς

Τηλέφωνο:  +30 2132141216

Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

17. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και από τον Διευθυντή της, κ. Λογκάρη Άγγελο, τηλ. 2510.620352, e-mail: alogaris@deyakav.gr.

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Απόστολος Χρόνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Ε.Ε.Σ. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΑ