Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΪΡΑΝΗΣ»

Καβάλα, 11-03-2024
Αριθμός πρωτ.: 848

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΡΓΟ:

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΪΡΑΝΗΣ

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.400.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΣΑΕ: 275/1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2023ΣΕ27510107

MIS 5167066

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 3.700.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (TAP-AG): 3.700.000,00 € 

 

CPV:

Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης

CPV: 45231300-8

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΪΡΑΝΗΣ»

Εκτιμώμενης αξίας 7.400.000,00 €
(πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Το έργο εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.

 

Το Αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των Κοινοτήτων Λυδίας, Κρηνίδων, Φιλίππων, Κρυονερίου, Πολύστυλου, Αμυγδαλεώνα και Ζυγού της Δ.Ε. Φιλίππων του Δήμου Καβάλας από τις πηγές Βοϊράνης.

Περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 26.000 μέτρων και αναλυτικότερα:

  • μήκους 10.010 μέτρων από αγωγούς πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 με συμπαγές τοίχωμα και διαμέτρους από DN110 – DN315 mm·
  • μήκους 15.990 μέτρων από αγωγούς ελατού χυτοσίδηρου με διαμέτρους DN125 – DN 300, κλάσης C40.

Προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) αντλιοστασίων σε θέσεις πλησίον εκκενωτών του Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης (Κ.Α.Υ.) που συνδέει τις πηγές Βοϊράνης με το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Ύδρευσης Δ.Ε. Καβάλας στα Αμισιανά. Θα κατασκευαστούν:

  • το Α.Υ.1 πλησίον του φρεατίου Φ14 του Κ.Α.Υ. για την υδροδότηση της περιοχής του Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων και της Κοινότητας Λυδίας·
  • το Α.Υ.2 πλησίον του φρεατίου Φ23 του Κ.Α.Υ. για την υδροδότηση των Κοινοτήτων Κρηνίδων, Φιλίππων, Κρυονερίου και της υψηλής ζώνης του οικισμού Ζυγού·
  • το Α.Υ.3 πλησίον του φρεατίου Φ32 του Κ.Α.Υ., για την υδροδότηση των οικισμών Ζυγού, Νέου Ζυγού (Πρόσφυγες), Πολύστυλου, Δάτου, Μικροχωρίου, Αμυγδαλεώνα και Σταυρού.

Επίσης, θα κατασκευαστούν δύο (2) ενδιάμεσα αντλιοστάσια, σε κατάλληλες θέσεις επί των οδεύσεων προς τους οικισμούς Φιλίππων και Κρυονερίου.

Θα εγκατασταθούν συνολικά 17 καινούρια αντλητικά συγκροτήματα, λειτουργικά και εφεδρικά.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού θα γίνει εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης και ελέγχου του υπολειμματικού χλωρίου στις δεξαμενές των Α.Υ.1., Α.Υ.2, Α.Υ.3. και στις δεξαμενές των οικισμών Λυδίας – Κρηνίδων – Φιλίππων – Κρυονερίου – Πολύστυλου – Αμυγδαλεώνα – Χ.Ζ. Νέου Ζυγού (Πρόσφυγες) – Ζυγού.

Για την ομαλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, τη διαχείριση και την εποπτεία του θα εγκατασταθεί σύστημα αυτοματισμού τηλεελέγχου αντλιοστασίων – δεξαμενών.

Τέλος, προβλέπεται η τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικών παροχόμετρων, ηλεκτροκίνητων δικλείδων, φρεατίων διακλάδωσης και λοιπών εξαρτημάτων.

Τόπος εκτέλεσης

Δ.Ε. Φιλίππων Δήμου Καβάλας.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα www.deyakav.gr.

Διενέργεια διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 16-04-2024, τοπική ώρα λήξης 23:59:59, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 22-04-2024 και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

Τυχόν διευκρινίσεις και ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Η/Μ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με προϋπολογισμό 4.148.829,80 €, 1.664.904,87 € και 1.020.162,39 € αντίστοιχα (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 9%)

ή

στις κατηγορίες έργων Η/Μ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με προϋπολογισμό 5.813.734,67 €, και 1.020.162,39 € αντίστοιχα (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 9%)

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της Σ.Δ.Σ., καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι Αναθέτοντες Φορείς επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 254 παρ. 2, 3, 4 και 5 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ., κοινοπραξία).

Απαιτούμενες εγγυήσεις

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (148.000,00 ).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 15-06-2025, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Χρηματοδότηση

1. από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από τη ΣΑ Ε2751 και τον ενάριθμο 2023ΣΕ27510107 έως το ποσό των 3.700.000,00 €. Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Ταμείο Συνοχής κατά 85 % και από Εθνικούς Πόρους κατά 15 %. H ευρύτερη Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την αρ. πρωτ.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 10111/06-10-2023 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ : 939ΠΗ-9ΣΧ) και ως εκ τούτου η σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» επί των τευχών δημοπράτησης είναι απαραίτητη για τη χρηματοδότηση του έργου.

2. από τη Δ.Ε.Υ.Α Καβάλας έως το ποσό των 3.700.000,00 , από πόρους της TAPAG, σε εφαρμογή της «Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Π.Ε. Καβάλας και του Δήμου Καβάλας για την υλοποίηση έργου ύδρευσης και άρδευσης στα Τενάγη Φιλίππων».

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού.

Υποβολή προσφυγών

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντος Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στον αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ. 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς τον Αναθέτοντα Φορέα, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή», σύμφωνα με το άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Δημόσια Έργα.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: Λ. Θηβών 196 – 198, κτίριο Κεράνης, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Πόλη: Πειραιάς

Ταχ. κωδικός: 18233

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

Δημοσιεύσεις

Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 07-03-2024, δημοσιεύθηκε στις 11-03-2024 και έλαβε αριθμό δημοσίευσης: 146444-2024, αριθμός τεύχους ΕΕ S: 50/2024/11-03-2024.

Η Προκήρυξη σύμβασης και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα www.deyakav.gr.

Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και από τον Διευθυντή της, κ. Λογκάρη Άγγελο, τηλ. 2510620352, e-mail: alogaris@deyakav.gr.

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Απόστολος Χρόνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ε.Σ.Υ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Τ.Σ.Υ. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ε.Ε.Ε.Σ. ΣΧΕΔΙΑ