Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών για τα έτη 2018 και 2019», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 189.987,00 ευρώ (235.583,88 ευρώ με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αύξων αριθμό συστήματος 57847 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 12/05/2018 και ώρα 10.00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 02/06/2018 και ώρα 10.00 πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 07/06/2018 και ώρα 10.00 πμ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης: www.deyakav.gr.

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους ένα τοις εκατό (1%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Κουφατζής Χαράλαμπος

 

Αναλυτική Διακήρυξη, Περιγραφή, Προδιαγραφές κλπ    ΤΕΥΔ    Προσφορά Καυσίμων    Προσφορά Λιπαντικών