Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο “Αποκατάσταση βλαβών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Κ.”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Κ.» (CPV: 45232150-8) με προϋπολογισμό 150.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : Υδραυλικές εργασίες: 107.100,00 €, ΓΕ & ΟΕ Εργασιών 18% 19.278,00 €, Απρόβλεπτα 15% 18,956.70 €, Αναθεώρηση 4.665,30 €.

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας deyakav.gr (στο πεδίο: Διαγωνισμοί). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα.

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-08-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η πρωινή στις 27-08-2018.

3. Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης.
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας.
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € και ισχύος τουλάχιστον ΕΞΙ (6) μηνών και ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 21-03-2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι για ΕΞΙ (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι 21-02-2019.

5. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.

Καβάλα, 18-07-2018
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Χαράλαμπος Κουφατζής

 

Αναλυτική Διακήρυξη    Τεύχη Δημοπράτησης    Οικονομική Προσφορά    ΤΕΥΔ