Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Καλυμμάτων & Εσχαρών Φρεατίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια καλυμμάτων & εσχαρών φρεατίων», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 23.275,00 ευρώ (28.861,00 ευρώ με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αύξοντα αριθμό συστήματος 54429 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 19/02/2018 και ώρα 10.00 πμ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12/03/2018 και ώρα 10.00 πμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16/03/2018 και ώρα 10.00 πμ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Διακήρυξη   ΤΕΥΔ   Τεχνική Περιγραφή   Τεχνικές Προδιαγραφές   Ειδική Συγγραφή  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός   Εντυπο Προσφοράς