Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση – επισκευή Η/Υ και περιφερειακών

Καβάλα: 28/09/2018
Αριθμ. Πρωτ. 3704

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
Για την επισκευή και συντήρηση Η/Υ και περιφερειακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Προϋπολογισμού 4.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 62.07.04).
  3. Την με αριθμό 3703/27-09-2018 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 260/27-09-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Π Ρ Ο Β Α Ι Ν Ε Ι

σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση Η/Υ και περιφερειακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Πέμπτη  04/10/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ ε λ έ τ η