Κανονισμοί Λειτουργίας Δικτύων

Για τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ ισχύουν οι ακόλουθοι Κανονισμοί, που περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών των δικτύων.

Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης     Τα κυριώτερα σημεία του Κανονισμού αυτού είναι τα εξής:

 • Με την έγκριση της αίτησης παροχής ύδατος, συνάπτεται μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του αιτούντος την παροχή, ο οποίος θα καλείται στο εξής «καταναλωτής ύδρευσης», σύμβαση την οποία θα υπογράφει ο καταναλωτής και εξουσιοδοτημένος, με απόφαση του Δ.Σ., υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
 • Η παροχή γίνεται στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω της μη μόνιμης εγκατάστασής του στη πόλη, οπότε αυτή γίνεται στο όνομα του ενοικιαστή, με συνυπεύθυνο τον ιδιοκτήτη ως προς τις υποχρεώσεις του ενοικιαστή.
 • Παροχή θεωρείται η γραμμή που συνδέει την εσωτερική εγκατάσταση του καταναλωτή με τον αγωγό του δικτύου διανομής της οδού. Η παροχή αυτή, από τον κεντρικό αγωγό του δικτύου έως και το όριο ιδιοκτησίας του καταναλωτή, γίνεται από το συνεργείο ύδρευσης με υποχρέωση του καταναλωτή να προκαταβάλλει την απαιτούμενη δαπάνη, όπως αυτή προκύπτει από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Η γραμμή της παροχής παραμένει ιδιοκτησία του καταναλωτή δίχως να μπορεί να την μετακινήσει χωρίς άδεια της Υπηρεσίας.
 • Για κάθε απώλεια ύδατος που προέρχεται από πλημμελή συντήρηση της εσωτερικής εγκατάστασης, λόγω παγετού, πυρκαγιάς ή αμέλειας, υπόλογοι είναι οι καταναλωτές, χωρίς να δικαιούνται έκπτωση, για κάθε κατανάλωση που καταγράφηκε από τους υδρομετρητές ή για κάθε εμφανή απώλεια ύδατος πριν από τον υδρομετρητή, που η ποσότητά του θα υπολογίζεται από την Υπηρεσία.
 • Σε περίπτωση βλάβης του σωλήνα παροχής από το σημείο σύνδεσης μέχρι τον υδρομετρητή, η Υπηρεσία μετά τον εντοπισμό της βλάβης, διακόπτει προσωρινά την παροχή και καλεί τον καταναλωτή να καταβάλλει την υπολογισθείσα δαπάνη επισκευής. Μετά την καταβολή της δαπάνης προχωρεί αμέσως στην επισκευή της βλάβης. Η δαπάνη υπολογίζεται με βάση τα κοστολόγια που προβλέπονται σε σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
 • Η παροχή ύδατος στους καταναλωτές γίνεται μόνον με υδρομετρητή. Οι καταναλωτές υποχρεούνται στην αγορά υδρομετρητή κατάλληλου τύπου, που υποδεικνύει η Υπηρεσία.
 • Η εγκατάσταση του υδρομετρητή γίνεται από ιδιώτη υδραυλικό σε καθορισμένη, κατάλληλη θέση, που υποδεικνύει η ΔΕΥΑΚ. Υδρομετρητής που βρίσκεται σε θέση που δεν εξυπηρετεί τη λήψη της ένδειξης, τον έλεγχο ή την συντήρηση αυτού, μετατοπίζεται με δαπάνη του καταναλωτή, σε άλλη κατάλληλη θέση που υποδεικνύει η ΔΕΥΑΚ μέσα σε προθεσμία ενός μήνα, αλλιώς γίνεται διακοπή της παροχής μέχρι συμμόρφωσης.
 • Σε περίπτωση βλάβης του υδρομετρητή, η εκτίμηση της κατανάλωσης για την περίοδο της βλάβης κανονίζεται συμβατικά, με βάση την κατανάλωση των αντίστοιχων τριμήνων, διμήνων ή μηνών του προηγούμενου χρόνου. Η συμβατική αυτή χρέωση επιτρέπεται το πολύ για διάστημα δύο διαδοχικών τριμήνων, μέσα στο οποίο ο καταναλωτής οφείλει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τον υδρομετρητή.
 • Πριν την σύνταξη της μελέτης ύδρευσης κάθε κτιρίου, προκειμένου για ανέγερση νέων κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στην ΔΕΥΑ, με αίτησή τους τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής του οικοπέδου με την θέση (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) του υπό ανέγερση κτιρίου ώστε η ΔΕΥΑ να καθορίσει το σημείο σύνδεσης της ιδιωτικής παροχής ύδρευσης με το κεντρικό δίκτυο.
 • Κατά την κατάθεση της αίτησης για την σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο ύδρευσης ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλλει στην ΔΕΥΑΚ τα εξής:
  • Τη βεβαίωση με το σχεδιάγραμμα της προηγουμένης παραγράφου.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας θεωρημένο για το σύννομο της κατασκευής.
  • Απλό φωτοαντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του υδραυλικού ότι κατασκεύασε τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης της οικοδομής και ότι διαθέτει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.

 

Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Αποχέτευσης     Τα κυριώτερα σημεία του Κανονισμού αυτού είναι τα εξής:

 • Η σύνδεση των οικοδομών με το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων είναι υποχρεωτική και γίνεται μετά από άδεια σύνδεσης που χορηγείται από την ΔΕΥΑΚ.
 • Τα νερά της βροχής των αυλών και των στεγασμένων οικοδομών, συλλέγονται κατάλληλα και αποχετεύονται υποχρεωτικά στο ρείθρο με καλυμμένο αγωγό κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Απαγορεύεται η αποχέτευσή τους στο δίκτυο των λυμάτων
 • Εξωτερική διακλάδωση είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης λυμάτων που περιλαμβάνει το φρεάτιο μηχανοσίφωνα στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου και τον αγωγό σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από τη ΔΕΥΑΚ και χρεώνονται στους κυρίους των ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν1069/80.
 • Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης.
 • Για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο λυμάτων πρέπει να υπάρχει στο ακίνητο αυτόματη και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός της από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΚ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητό του ή σε τρίτους από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.
 • Κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από ΜΙΑ ΜΟΝΟ εξωτερική διακλάδωση και κάθε εξωτερική διακλάδωση αποχετεύει ΕΝΑ ΜΟΝΟ οικόπεδο. Παρεκκλίσεις από τον κανόνα αυτό μπορούν να γίνουν μόνο μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ.
 • Υπόγειοι ή άλλοι χώροι που βρίσκονται τόσο χαμηλά, που να μη μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή στον αγωγό που περνάει στο δρόμο όπου έχει πρόσοψη το ακίνητο, αποχετεύονται με μηχανική ανύψωση των αποχετευόμενων υγρών (άντληση), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Μπορεί να επιτραπεί η αποχέτευση του ακινήτου μέσα από γειτονικό οικόπεδο, εφόσον έτσι εξασφαλίζεται φυσική ροή, μόνο εάν υπάρχει έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του γειτονικού οικοπέδου.
 • Δεν επιτρέπεται η αποχέτευση λυμάτων που προέρχονται από βόθρους, ουσιών που μπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοί, εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών, νερών που μπορεί να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο βλαπτικά στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και λοιπών ουσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κανονισμό.
 • Πριν την σύνταξη της μελέτης αποχέτευσης κάθε κτιρίου, προκειμένου για ανέγερση νέων κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στην ΔΕΥΑ, με αίτησή τους τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής του οικοπέδου με την θέση (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) του υπό ανέγερση κτιρίου ώστε η ΔΕΥΑ να καθορίσει το σημείο σύνδεσης της ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης με το κεντρικό δίκτυο.
 • Κατά την κατάθεση της αίτησης για την σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλλει στην ΔΕΥΑΚ τα εξής:
  • Τη βεβαίωση με το σχεδιάγραμμα της προηγουμένης παραγράφου.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας θεωρημένο για το σύννομο της κατασκευής.
  • Απλό φωτοαντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του υδραυλικού ότι κατασκεύασε τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης της οικοδομής και ότι διαθέτει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.