Κανονισμοί Λειτουργίας Δικτύων

Για τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ ισχύουν οι ακόλουθοι Κανονισμοί, που περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών των δικτύων.

Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης    

Ο κανονισμός εγκρίθηκε με την 854/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (ΑΔΑ: Ψ72ΟΩΕ6-ΖΦΔ) και ισχύει από 22-12-2017.

Τα κυριώτερα σημεία του Κανονισμού αυτού είναι τα εξής:

Ιεράρχηση Αναγκών
Ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και εφ’ όσον απομένει πλεόνασμα νερού, αυτό διατίθεται κατά σειρά προτεραιότητας, για πότισμα ζώων, κήπων, κτημάτων κ.λ.π.

Υδροδότηση
Η ευθύνη της ΔΕΥΑΚ για την ποιότητα του παρεχομένου νερού οριοθετείται στο σημείο που είναι τοποθετημένο το υδρόμετρο. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις είναι ευθύνη του καταναλωτή.
Το συμβόλαιο υδροληψίας το υπογράφει ο ιδιοκτήτης. Αν υπάρχει ενοικιαστής, δηλώνεται και είναι υπεύθυνος για τις πληρωμές των λογαριασμών. Ο ιδιοκτήτης εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος σε περίπτωση μη πληρωμής από τον ενοικιαστή.

Ακίνητα εκτός σχεδίου
Η ΔΕΥΑΚ κατά κανόνα δεν υποχρεούται να παρέχει νερό σε ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης. Σε εδικές περιπτώσεις παρέχεται νερό σύμφωνα με τις προβλέψεις του κανονισμού.

Αντικατάσταση υδρομετρητών
Αντικατάσταση υδρομετρητή γίνεται όταν διαπιστωθεί βλάβη και αναξιοπιστία στις μετρήσεις και οπωσδήποτε κατά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του ΔΣ. Η δαπάνη αντικατάστασης βαρύνει τον υδρολήπτη.

Πίεση λειτουργίας δικτύου
Η ΔΕΥΑΚ έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει μέση πίεση λειτουργίας μεταξύ 2 και 10 atm. Δεν υποχρεούται σε αποζημίωση για βλάβες εσωτερικών εγκαταστάσεων από διακοπή υδροδότησης λόγω βλαβών στα δίκτυα.

Διακοπές
Επί μη εμπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμού αποστέλλεται έγγραφη ειδοποίηση. Αν δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός μέσα σε 15 ημέρες από την ειδοποίηση και η οφειλή υπερβαίνει την εγγύηση, αφαιρείται το υδρόμετρο. Αν μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ, δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός ακυρώνεται το συμβόλαιο και εκπίπτει η εγγύηση. 

Υδρομετρητές
Τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε επισκέψιμα φρεάτια ή σε περίπτωση πολυκατοικιών σε επισκέψιμο χώρο του ισογείου σε διάταξη συλλέκτη. Αν δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του υδρομετρητή, η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κατ’ εκτίμηση με βάση τις προηγούμενες ενδείξεις.
Σε κάθε διηρημένη ιδιοκτησία τοποθετείται υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον υδρόμετρο.

Διαρροές σε υπόγεια
Οι χρήστες υπογείων χώρων είναι υπεύθυνοι για τη στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων των χώρων αυτών, από ενδεχόμενη τυχαία πλημμύρα που προέρχεται από διαρροή του αγωγού υδρεύσεως ή άλλη αιτία, για την ασφαλή αποθήκευση αγαθών και την αποφυγή πλημμύρας με χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων. Η ΔΕΥΑΚ δεν ευθύνεται για την αποκατάσταση ζημιών στην περίπτωση που οι ζημίες αυτές προκλήθηκαν λόγω αμέλειας των ζημιωθέντων.

Αφανείς διαρροές
Εκπτώσεις επί αυξημένης κατανάλωσης λόγω βλάβης γίνονται μόνο σε διαπιστούμενες από την Υπηρεσία υπόγειες ή επιτοίχιες μη ορατές διαρροές, ή σε αποδεδειγμένους απόρους υδρολήπτες και μόνο μία φορά κάθε δύο χρόνια. 

Διακανονισμοί
Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών γίνονται με τη διαδικασία που ορίζει σχετική απόφαση του Δ.Σ. και μόνο μία φορά ανά διετία.

Συνδέσεις νέων οικοδομών
Πριν την σύνταξη της μελέτης ύδρευσης κάθε κτιρίου, προκειμένου για ανέγερση νέων κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στην ΔΕΥΑ, με αίτησή τους τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής του οικοπέδου με την θέση (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) του υπό ανέγερση κτιρίου ώστε η ΔΕΥΑ να καθορίσει το σημείο σύνδεσης της ιδιωτικής παροχής ύδρευσης με το κεντρικό δίκτυο.
Κατά την κατάθεση της αίτησης για την σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο ύδρευσης ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλλει στην ΔΕΥΑΚ τα οριζόμενα στο σχετικό Παράρτημα του Κανονισμού δικαιολογητικά.

Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Αποχέτευσης     Τα κυριώτερα σημεία του Κανονισμού αυτού είναι τα εξής:

 • Η σύνδεση των οικοδομών με το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων είναι υποχρεωτική και γίνεται μετά από άδεια σύνδεσης που χορηγείται από την ΔΕΥΑΚ.
 • Τα νερά της βροχής των αυλών και των στεγασμένων οικοδομών, συλλέγονται κατάλληλα και αποχετεύονται υποχρεωτικά στο ρείθρο με καλυμμένο αγωγό κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Απαγορεύεται η αποχέτευσή τους στο δίκτυο των λυμάτων
 • Εξωτερική διακλάδωση είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης λυμάτων που περιλαμβάνει το φρεάτιο μηχανοσίφωνα στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου και τον αγωγό σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από τη ΔΕΥΑΚ και χρεώνονται στους κυρίους των ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν1069/80.
 • Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης.
 • Για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο λυμάτων πρέπει να υπάρχει στο ακίνητο αυτόματη και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός της από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΚ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητό του ή σε τρίτους από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.
 • Κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από ΜΙΑ ΜΟΝΟ εξωτερική διακλάδωση και κάθε εξωτερική διακλάδωση αποχετεύει ΕΝΑ ΜΟΝΟ οικόπεδο. Παρεκκλίσεις από τον κανόνα αυτό μπορούν να γίνουν μόνο μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ.
 • Υπόγειοι ή άλλοι χώροι που βρίσκονται τόσο χαμηλά, που να μη μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή στον αγωγό που περνάει στο δρόμο όπου έχει πρόσοψη το ακίνητο, αποχετεύονται με μηχανική ανύψωση των αποχετευόμενων υγρών (άντληση), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Μπορεί να επιτραπεί η αποχέτευση του ακινήτου μέσα από γειτονικό οικόπεδο, εφόσον έτσι εξασφαλίζεται φυσική ροή, μόνο εάν υπάρχει έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του γειτονικού οικοπέδου.
 • Δεν επιτρέπεται η αποχέτευση λυμάτων που προέρχονται από βόθρους, ουσιών που μπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοί, εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών, νερών που μπορεί να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο βλαπτικά στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και λοιπών ουσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κανονισμό.
 • Πριν την σύνταξη της μελέτης αποχέτευσης κάθε κτιρίου, προκειμένου για ανέγερση νέων κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στην ΔΕΥΑ, με αίτησή τους τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής του οικοπέδου με την θέση (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) του υπό ανέγερση κτιρίου ώστε η ΔΕΥΑ να καθορίσει το σημείο σύνδεσης της ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης με το κεντρικό δίκτυο.
 • Κατά την κατάθεση της αίτησης για την σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλλει στην ΔΕΥΑΚ τα εξής:
  • Τη βεβαίωση με το σχεδιάγραμμα της προηγουμένης παραγράφου.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας θεωρημένο για το σύννομο της κατασκευής.
  • Απλό φωτοαντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του υδραυλικού ότι κατασκεύασε τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης της οικοδομής και ότι διαθέτει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.