Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

Με το παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ.Ε. Φιλίππων του Δήμου Καβάλας και η κατασκευή του τμήματος του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των Κοινοτήτων Αμυγδαλεώνα, Πολύστυλου και Ζυγού Δ.Ε. Φιλίππων του Δήμου Καβάλας που βρίσκεται εντός του πεδίου εφαρμογής της μελέτης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Αμυγδαλεώνα.

Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Αμυγδαλεώνα περιλαμβάνει τρεις (3) επί μέρους κατηγορίες δικτύων. Το πρωτεύον, το δευτερεύον και το τριτεύον δίκτυο ύδρευσης.

Το πρωτεύον δίκτυο θα έχει 47 αγωγούς και 44 κόμβους. Οι τρεις υφιστάμενοι αγωγοί που ενσωματώνονται στο έργο έχουν μήκος 506,5 μέτρα. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του πρωτεύοντος δικτύου, από σωλήνες HD-PE/10 PN, ανέρχεται σε 865,0 μέτρα και οι διάμετροι κυμαίνονται μεταξύ Φ110 και Φ315. Σε 24 κόμβους υπάρχουν στόμια πυρόσβεσης. Σε ορισμένους αγωγούς τίθενται δικλείδες ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η περιορισμένη διακοπή σε περιοχές του οικισμού.

Το δευτερεύον δίκτυο αποτελείται από σωλήνες HD-PE/10 PN διαμέτρου Φ63 με συνολικό μήκος 26.017,5 μέτρα και Φ75 με συνολικό μήκος 6.733,50 μέτρα.

Το τριτεύον δίκτυο, από σωλήνες HD-PE/10 PN διαμέτρων μεταξύ Φ25 και Φ50, περιλαμβάνει 1.585 ιδιωτικές συνδέσεις και συγκεκριμένα 1100 διατομής Φ25, 400 διατομής Φ32, 80 διατομής Φ40 και 5 διατομής Φ50.

Στο πρωτεύον δίκτυο και ειδικότερα στα χαμηλότερα σημεία των αγωγών του τίθενται 4 εκκενωτές και στα υψηλότερα σημεία των αγωγών του τίθενται 7 αεροεξαγωγοί καθώς επίσης σε διακεκριμένες θέσεις τοποθετούνται 2 μειωτές πίεσης για την αποφυγή πιέσεων μεγαλύτερων των 7,5 ατμοσφαιρών σε όλα τα σημεία του δικτύου.

Θα κατασκευασθεί μία νέα διθάλαμη δεξαμενή ύδρευσης V = 600 m3 δίπλα στην υπάρχουσα δεξαμενή υψηλής ζώνης.

Το τμήμα του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των Κοινοτήτων Αμυγδαλεώνα, Πολύστυλου και Ζυγού Δ.Ε. Φιλίππων του Δήμου Καβάλας, που υδροδοτείται από τις πηγές Βοϊράνης και βρίσκεται εντός του πεδίου εφαρμογής της μελέτης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Αμυγδαλεώνα, αποτελείται από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου κλάσης πιέσεως C40 (800 m διαμέτρου DN 200 και 1.285 m διαμέτρου DN 300) και θα κατασκευαστεί μαζί με το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Αμυγδαλεώνα. Στο εν λόγω δίκτυο στα χαμηλότερα σημεία των αγωγών του τίθενται 2 εκκενωτές και στα υψηλότερα σημεία των αγωγών του τίθενται 3 αεροεξαγωγοί.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.400.000,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται ως προς το επιλέξιμο τμήμα (2.305.073,15 €) από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 2, Δράση 6β.11.1 «Επέκταση / Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος», με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (ΣΑΕ2019ΕΠ03110055). Το μη επιλέξιμο τμήμα (1.094.926,85 €) και ο Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Χάρτης Εργου