Κλήρωση μελών επιτροπής διαγωνισμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
  2. τις διατάξεις της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β/07-11-2011)
  3. τη με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  4. την παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
  5. την ανάγκη ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμών έργων, που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το 1.000.000 €, για το έτος 2018,

Γνωστοποιούμε

ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας στις 11-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 θα διεξάγει κλήρωση για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την παραπάνω Επιτροπή.
Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ όλων των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στo εν λόγω συλλογικό όργανο.
Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Καβάλας, Αγίου Τρύφωνα 14, Καβάλα.

O Προϊστάμενος
Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Λογκάρης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.