Ματαίωση διαδικασίας

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Παροχή ταχυδρομικών Υπηρεσιών για την Δ.Ε. Καβάλας

ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ έχοντας υπόψη:

  • Την 574/2-03-2017 Ένσταση – Προσφυγή της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

αποφασίζει με την 76/17 απόφαση:

  • Την ματαίωση της διαδικασίας της 520/24-02-2017 πρόσκλησης.
  • Την έγκριση τροποποιημένων Τεχνικών Προδιαγραφών
  • Την εκτέλεση της υπηρεσίας του θέματος εκτιμώμενης αξίας 13.200,00 €, χωρίς ΦΠΑ, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης μέσω νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.