Νέος Κανονισμός Ύδρευσης

Με την 154/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Καβάλας.

Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την 854/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (ΑΔΑ: Ψ72ΟΩΕ6-ΖΦΔ) και ισχύει από 22-12-2017.

 

Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης