Νέο οργανόγραμμα ΔΕΥΑΚ

Με την 110/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ και την 603/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας εγκρίθηκε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ, που αφορά την αναδιάρθρωση του οργανογράμματος.

Η τροποποίηση του ΟΕΥ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4660 τεύχος Β / 29-12-2017.

Μετά την τροποποίηση του ΟΕΥ τον Απρίλιο του 2017 με την οποία εγκρίθηκαν οι οργανικές θέσεις του προσωπικού, κρίθηκε απαραίτητη και η αναδιάρθρωση του οργανογράμματος, έτσι ώστε η ΔΕΥΑΚ να είναι έτοιμη να λειτουργήσει αποδοτικά μόλις καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις. Η σχετική προκήρυξη προβλέπεται να εγκριθεί στο άμεσο μέλλον.