Νομοθεσία

ΦΕΚ 191/Α’/23.08.1980 – ΝΟΜΟΣ Υπ’ Αριθ. 1069/80

Περί κινήτρων για την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. – Αντικείμενο – Φορείς – Αρμοδιότητες –


ΦΕΚ 495/Β’/31-03-2011

Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)» δια της συγχώνευσης και κατάργησης των υφιστάμενων Δημοτικών Επιχειρήσων Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Καβάλας.


ΦΕΚ 2168/27-09-2011

Τροποποίηση εν μέρει της υπ’ αριθ. 112/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (ΦΕΚ 495/31.03.2011 Β΄).


ΦΕΚ 113/Α’/15.06.1995 ΝΟΜΟΣ Υπ’ Αριθ. 2307/95

Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις


ΦΕΚ 107/Α’/30.05.1997 – ΝΟΜΟΣ Υπ’ Αριθ. 2503/97

Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,  ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.


ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010 – ΝΟΜΟΣ Υπ’ Αριθ. 3852/10

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης


ΦΕΚ 160/Α’/18.10.1986 – ΝΟΜΟΣ Υπ’ Αριθ. 1650/86

Για την προστασία του περιβάλλοντος.


ΦΕΚ 91/Α’/25.04.2002 – ΝΟΜΟΣ Υπ’ Αριθ. 3010/02

Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις  θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.


ΦΕΚ 28/Α’/3.03.1994 – ΝΟΜΟΣ Υπ’ Αριθ. 2190/94

Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης.


ΦΕΚ 206/Α’/08.10.1997 – ΝΟΜΟΣ Υπ’ Αριθ. 2527/97

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις.