Πίνακες κατάταξης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης όσων υπέβαλαν αίτηση στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 της ΔΕΥΑ Καβάλας.

 

100   101   102   103   104   105   106   107   108   109

 

Η προθεσμία για ενδεχόμενες ενστάσεις είναι 10 ημέρες από σήμερα, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση.