Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων στον Δήμο Καβάλας

Η σύμβαση αφορά την προμήθεια με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων στον Δήμο Καβάλας».  Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την:

  • Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε αποδοτική λειτουργία εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας είκοσι τεσσάρων (24) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.),  σε υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και δεξαμενές)
  • Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε αποδοτική λειτουργία εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας δεκατεσσάρων (14) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Αποχέτευσης (Τ.Σ.Ε.Α.), σε υφιστάμενα αντλιοστάσια αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία ΦΒ σταθμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε αποδοτική λειτουργία εξοπλισμού (Hardware) και λογισμικών (Software) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) και
  • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με προϋπολογισμό μελέτης 5.942.235,00 € + ΦΠΑ