Ποιότητα νερού

Το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας παρακολουθεί τακτικά το πόσιμο νερό του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καβάλας, πραγματοποιώντας τις αναλύσεις που προβλέπονται από την Υ2/2600/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που έχει εκδοθεί για προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με την 98/83ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Το νερό που παρέχεται στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Καβάλας προέρχεται από τις πηγές Βοϊράνης στο Κεφαλάρι Δράμας. Η ποιότητά του είναι τέτοια, που δεν απαιτεί άλλη επεξεργασία εκτός από απολύμανση. Η απολύμανση γίνεται με αέριο χλώριο, που εφαρμόζεται στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο στα Αμισιανά.

Στην περιοχή της Δ.Ε. Φιλίππων υπάρχουν γεωτρήσεις/πηγές στις Κοινότητες: Κρηνίδες, Ζυγός, Ν. Ζυγός, Φίλιπποι, Λυδία, Αμυγδαλεώνας, Κρυονέρι, Π. Καβάλα, Κορυφές, Πολύνερο, Κρανοχώρι που καλύπτουν τις υδρευτικές ανάγκες του συνόλου των κατοίκων. Η απολύμανση γίνεται τοπικά σε κάθε πηγή υδροληψίας με υποχλωριώδες νάτριο.

Η παρουσία και το επίπεδο τιμών της συγκέντρωσης του υπολειμματικού χλωρίου στο νερό ελέγχονται σε αντιπροσωπευτικά σημεία του δικτύου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και να μην θίγεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας σύμφωνα με αυτά που σχετικές διατάξεις ορίζουν, (νομοθεσία, εγκύκλιοι).

Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας είναι πιστοποιημένο με το EN ΙSO 9001:2000, από το Δεκέμβριο του 2006 και με το EN ΙSO 9001:2008 από το Δεκέμβριο του 2010. Εκτελεί τη δοκιμαστική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού (μικροβιολογικές αναλύσεις, αμμωνία, θολότητα, αγωγιμότητα, pH, χρώμα, οσμή και γεύση) ενώ οι υπόλοιπες αναλύσεις διεξάγονται από εξωτερικά, διαπιστευμένα εργαστήρια (δηλ. εργαστήρια που διαθέτουν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025), με συχνότητα που είναι σύμφωνη με τη σχετική Νομοθεσία.

Αποτελέσματα Αναλύσεων

2017   2016   2015   2014   Προηγούμενα έτη

Αποτελέσματα Αναλύσεων Νιτρικών Δ.Ε. Φιλίππων

Νιτρικά Δ.Ε. Φιλίππων