Ποιότητα νερού

Το νερό που παρέχεται στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Καβάλας προέρχεται από τις πηγές Βοϊράνης στο Κεφαλάρι Δράμας. Η ποιότητά του είναι τέτοια, που δεν απαιτεί άλλη επεξεργασία εκτός από απολύμανση. Η απολύμανση γίνεται με αέριο χλώριο, που εφαρμόζεται στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο στα Αμισιανά.

Η Δ.Ε. Φιλίππων υδρεύεται από γεωτρήσεις/πηγές στις Κοινότητες: Κρηνίδες, Ζυγός, Ν. Ζυγός, Φίλιπποι, Λυδία, Αμυγδαλεώνας, Κρυονέρι, Π. Καβάλα, Κορυφές, Πολύνερο, Κρανοχώρι που καλύπτουν τις υδρευτικές ανάγκες του συνόλου των κατοίκων. Η απολύμανση γίνεται τοπικά σε κάθε πηγή υδροληψίας με υποχλωριώδες νάτριο.

Η παρουσία και το επίπεδο τιμών της συγκέντρωσης του υπολειμματικού χλωρίου στο νερό ελέγχονται σε αντιπροσωπευτικά σημεία του δικτύου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και να μην θίγεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας σύμφωνα με αυτά που σχετικές διατάξεις ορίζουν, (νομοθεσία, εγκύκλιοι).

Το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας παρακολουθεί συστηματικά την ποιότητα του πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καβάλας, σύμφωνα με την Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282/Β/ 19/9/2017) απόφαση περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787» και τις σχετικές εγκυκλίους.

Συγκεκριμένα το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, που είναι πιστοποιημένο με το EN ΙSO 9001:2000, από το Δεκέμβριο του 2006, με το EN ΙSO 9001:2008 από το Δεκέμβριο του 2010 και με το EN ΙSO 9001:2015 από το Σεπτέμβριο του 2018, πραγματοποιεί τις αναλύσεις των παραμέτρων που προβλέπονται στην Ομάδα Α (υπολειμματικό χλώριο, θολότητα, αγωγιμότητα, pH, χρώμα, οσμή, γεύση, μικροβιολογικές παράμετροι) και αναθέτει σε εξωτερικά, διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια τον έλεγχο των παραμέτρων που προβλέπονται στην Ομάδα Β (βαριά μέταλλα, χλωροπαράγωγα, παρασιτοκτόνα, πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, κ.λπ.) καθώς και των παραμέτρων της ραδιενέργειας.

Η συχνότητα παρακολούθησης καθορίζεται από τον ημερήσιο όγκο διανεμόμενου ή παραγόμενου νερού ή από τον αριθμό κατοίκων της ζώνης παροχής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Αποτελέσματα Αναλύσεων

2024    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017     2016     2015     2014    Προηγούμενα έτη

Αποτελέσματα Αναλύσεων Νιτρικών Δ.Ε. Φιλίππων

2024

Νιτρικά Δ.Ε. Φιλίππων (2017 – 2023)

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων δημοσιεύονται και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. μέσω του οποίου μπορούν οι πολίτες να ενημερώνονται για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο και επιλέγοντας τη ΔΕΥΑ Καβάλας, μπορείτε να δείτε τα σημεία δειγματοληψίας στην περιοχή μας και τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα και μέσω ειδικής εφαρμογής για κινητό που έχει αναπτύξει η ΕΔΕΥΑ.