Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού επειγόντων επεμβάσεων επισκευής του Αντλιοστασίου Α5

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, μέσω του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ».

Η προμήθεια αφορά στην επισκευή του Αντλιοστασίου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Α5 του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού πόλης Καβάλας. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση του υπάρχοντος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Κατόπιν, όσον αφορά στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, θα τοποθετηθούν: έξι (6) νέα αντλητικά συγκροτήματα για τα λύματα καθώς και μία (1) αντλία για την αποστράγγιση του ξηρού θαλάμου, όλες οι απαραίτητες μεταλλικές σωληνώσεις, καθώς και όλες οι βάνες, οι βαλβίδες, τα τεμάχια εξάρμωσης, κ.λπ., οι αντιπληγματικές διατάξεις και 6 δικλείδες σύρτου.

Όσον αφορά στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θα αντικατασταθεί όλο το ηλεκτρολογικό υλικό και θα γίνει νέα χωροθέτησή του. Θα διατηρηθούν μόνο οι υφιστάμενοι μετασχηματιστές, που θα εγκατασταθούν σε υπέργεια θέση, με κατάλληλη διαμόρφωση χώρου.

Τέλος, το αντλιοστάσιο θα εξοπλιστεί με σύγχρονο σύστημα αυτοματισμού και επικοινωνίας, που θα ενσωματωθεί στο αντίστοιχο υφιστάμενο σύστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.039.504,40 €, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

Φωτογραφίες