ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών ύδρευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 25.05.01 και Κ.Α. 54.00.00)
  3. Την υπ’ αριθμ. 195/15-10-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. περί «Έγκριση μελέτης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και εκτέλεσης της με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών ύδρευσης».
  4. Την υπ’ αριθμ. 229/06-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με την οποία ορίστηκε αναπληρωτής του ο κ. Λογκάρης Άγγελος.
  5. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 196/11-12-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών ύδρευσης σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Παρασκευή  10/01/2020 και ώρα 12:00 π.μ..

 

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
α/α

 

Λογκάρης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η