Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διοικητικού προσωπικού στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «παροχή υπηρεσιών διοικητικού προσωπικού στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 59.969,16 ευρώ (74.361,76 € με Φ.Π.Α. 24%).

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 (Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα – άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Ν. 4412/2016 κατ’ αποκλειστικότητα οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α’ 96).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, οδός Αγ. Τρύφωνα 14 στις 13-03-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Κουφατζής Χαράλαμπος

Τεύχη Δημοπράτησης    Οικονομική Προσφορά    Τ. Ε. Υ. Δ.