Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών

Καβάλα, 11/02/2020
Αριθμ. Πρωτ. 530

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

   1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
   2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (Κ.Α. 61.00.00.0016)
   3. Την υπ’ αριθμ. 24/06-02-2020 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών
   4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ.- 030/11-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Τετάρτη 19/02/2020 και ώρα 12:00 π.μ..

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η