Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και την εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας

Καβάλα, 05/03/2020
Αριθμ. Πρωτ. 900

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 600,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (Κ.Α. 15.04.09 και Κ.Α. 54.00.00)
3. Την υπ’ αριθμ. 49/27-02-2020 απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών
4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 048/04-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) κλιματιστικής μονάδας σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Τετάρτη 11/03/2020 και ώρα 12:00 π.μ..

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η