Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οργάνων προληπτικής συντήρησης και ηλεκτρομηχανολογικών ελέγχων

Καβάλα, 01/04/2020
Αριθμ. Πρωτ. 1215

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.500,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

   1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
   2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (Κ.Α. 25.00.00 και 54.00.00),
   3. Την υπ’ αριθμ. 65/22-03-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης της μελέτης, της πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και της εκτέλεσης της «Προμήθειας οργάνων  προληπτικής  συντήρησης και ηλεκτρομηχανολογικών ελέγχων», σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016,
   4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 43/27-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οργάνων προληπτικής συντήρησης και ηλεκτρομηχανολογικών ελέγχων, σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Παρασκευή 10/04/2020 και ώρα 12:00 π.μ..

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η