Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων

Καβάλα, 30/04/2020
Αριθμ. Πρωτ. 1455

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (Κ.Α. 62.07.10 και 54.00.00),
  3. Την υπ’ αριθμ. 88/01-04-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης της μελέτης, της πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και της εκτέλεσης της «Προμήθειας και επισκευής ελαστικών οχημάτων», σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016,
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 46/13-01-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων, σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Παρασκευή 08/05/2020 και ώρα 12:00 π.μ..

 

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η