Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Καβάλα, 29/05/2020
Αριθμ. Πρωτ. 1784

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
για τους ρότορες της δεξαμενής αερισμού
Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.500,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (Κ.Α. 25.07.02 και 54.00.00),
  3. Την υπ’ αριθμ. 86/30-04-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης της μελέτης, της πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και της εκτέλεσης της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τους ρότορες της δεξαμενής αερισμού Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας», σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016,
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 93/14-05-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τους ρότορες της δεξαμενής αερισμού Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας, σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Παρασκευή  05/06/2020 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η