Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Καβάλα, 16/06/2020
Αριθμ. Πρωτ. 2002

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.470,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (Κ.Α. 62.07.04 και 54.00.00),
3. Την υπ’ αριθμ. 120/09-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης της μελέτης, της πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και της εκτέλεσης της «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.», σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016,
4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 137/16-06-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Τετάρτη 24/06/2020 και ώρα 12:00 π.μ..

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η