Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Καβάλα: 18/09/2018
Αριθμ. Πρωτ. 3543

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Μελέτης περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.934,16 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 15.01.25.0041)
  3. Την με αριθμό 141/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για έγκριση εκτέλεσης της εκπόνησης της μελέτης με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 247/18-09-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της μελέτης περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας, σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Δευτέρα 24/09/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ ε λ έ τ η