Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση οχημάτων

Καβάλα, 08/12/2020
Αριθμ. Πρωτ. 4227

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.500,00 €

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (Κ.Α. 62.05.01)
3. Την υπ’ αριθμ. 270/04-12-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. περί «Έγκριση μελέτης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών «Έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έτος 2021» σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016».
4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 270/08-12-2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έτος 2021», σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Παρασκευή 11/12/2020 και ώρα 12:00 π.μ..

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η